op
×

Κοινή ανακοίνωση των Διεθνών Οργανισμών Συνεταιρισμών σχετικά με την ελληνική πρόταση νόμου για την Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστηκε
Κοινή ανακοίνωση των Διεθνών Οργανισμών Συνεταιρισμών σχετικά με την ελληνική πρόταση νόμου για την Κοινωνική Οικονομία

Κοινή ανακοίνωση των CICOPA και CECOP 5 σχετικά με την πρόταση νόμου για την Κοινωνική Οικονομία

Η CECOP και η CICOPA (www.cicopa.coop), ο Διεθνής Οργανισμός Βιομηχανικών Συνεταιρισμών και Συνεταιρισμών Υπηρεσιών, έστειλαν  κοινή επιστολή προς την ελληνίδα Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου, μετά από διαβούλευση με ένα δίκτυο διεθνών εμπειρογνωμόνων στους συνεταιρισμούς εργαζομένων και στην κοινωνική συνεταιριστική νομοθεσία .


Η κοινή ανακοίνωση των CICOPA και CECOP 5 αναφέρει τα εξείς:"Η πρώτη ελληνική νομοθεσία που καλύπτει τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς και τους συνεταιρισμών εργαζομένων, που θα συζητηθεί σύντομα στο εθνικό κοινοβούλιο.Η ελληνική κυβέρνηση έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο νόμου για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και την ανάπτυξη των φορέων της, το οποίο σύντομα θα συζητηθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο.


Ενώ μέρος του νόμου είναι για την ευρύτερη κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία (η οποία περιλαμβάνει όλους τους συνεταιριστικούς τους τομείς, τα ταμεία αλληλασφάλισης, τις ενώσεις και τα ιδρύματα), οι περισσότερες διατάξεις στην πραγματικότητα έχουν ως στόχο τον καθορισμό και τη ρύθμιση των κοινωνικών συνεταιρισμών και των συνεταιρισμών εργαζομένων. Θα γίνει ο πρώτος νόμος που θα αναφέρεται τόσο στους κοινωνικούς συνεταιρισμούς όσο και στους συνεταιρισμούς εργαζομένων στη χώρα.


Δύο προηγούμενοι νόμοι περί κοινωνικών συνεταιρισμών ήδη υπάρχουν και είναι και οι δύο σε ισχύ, ένας από το 1999 που ρυθμίζει αποκλειστικά κοινωνικούς συνεταιρισμούς που αναφέρονται στην ένταξη των ψυχικά ασθενών και είναι πολύ περιοριστικός για να είναι πραγματικά αποτελεσματικός, και ένας από το 2011 ο οποίος είναι ευρύτερος, αλλά παρουσιάζει μια σειρά από προβλήματα, τα οποία επιχειρεί το παρόν σχέδιο νόμου να επιλύσει.


Το νέο σχέδιο νόμου έχει σίγουρα ισχυρά σημεία σε σχέση με το νόμο του 2011, αλλά εξακολουθεί να παρουσιάζει μια σειρά από αδύνατα σημεία τα οποία αποτελούν αντικείμενα προβληματισμού και πρέπει να βελτιωθούν.


Για το σκοπό αυτό, η CECOP και η CICOPA (www.cicopa.coop), ο Διεθνής Οργανισμός Βιομηχανικών Συνεταιρισμών και Συνεταιρισμών Υπηρεσιών,  ΈστείλΑΝ κοινή επιστολή προς την ελληνίδα Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, κα Ράνια Αντωνοπούλου, μετά από διαβούλευση με ένα δίκτυο διεθνών εμπειρογνωμόνων στους συνεταιρισμούς εργαζομένων και στην κοινωνική συνεταιριστική νομοθεσία.


Στην επιστολή, οι δύο οργανισμοί έχουν κάνει μια σειρά από προτάσεις για τροποποίηση, μεταξύ των οποίων:


Διαχωρισμό του μέρους του νόμου που αναφέρεται στην ευρύτερη κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία από το μέρος που επικεντρώνεται στους κοινωνικούς συνεταιρισμούς και στους συνεταιρισμούς εργαζομένων, ενδεχομένως με την ψήφιση ξεχωριστών νομοθετημάτων.

Ένταξη στην Ελληνική νομοθεσία (σε αυτό το σχέδιο νόμου ή σε άλλο νόμο) του ορισμού του συνεταιρισμού, των αξιών και των αρχών που κατοχυρώνονται στη Δήλωση για την Συνεταιριστική Ταυτότητα και έχουν εισαχθεί πλήρως στην Σύσταση n ° 193 (2002) (http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/Sistasi193.pdf ), του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας για την  Προώθηση των Συνεταιρισμών, την οποία η ελληνική κυβέρνηση (όπως και οι κυβερνήσεις όλων των παρόντων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) έχουν εγκρίνει επίσημα.

Ανάδειξη του ορισμού και των βασικών χαρακτηριστικών των κοινωνικών συνεταιρισμών, όπως διατυπώνονται αντίστοιχα στο CICOPA 2011, Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών (http://www.cicopa.coop/IMG/pdf/world_standards_of_social_cooperatives_gr-2.pdf )και στο CICOPA Παγκόσμια Διακήρυξη του 2003 για τους συνεταιρισμούς εργαζομένων (http://www.cicopa.coop/IMG/pdf/world_declaration_on_worker_coops_gr.pdf ).

Καθορισμό διατάξεων φορολογικής φύσεως, ιδίως όσον αφορά την απασχόληση των μειονεκτούντων ατόμων και την αλλαγή  ιδιοκτησίας σε εξαγορές των εργαζομένων.

Παροχή της δυνατότητας οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί να είναι πολλών ενδιαφερομένων, μερών, δηλαδή με διαφορετικές κατηγορίες μελών.

Διαφοροποίηση με μεγαλύτερη σαφήνεια, των αντιπροσωπευτικών ενώσεων στις δευτεροβάθμιες δομές των κοινωνικών συνεταιρισμών και των συνεταιρισμών εργαζομένων, από τις επιχειρηματικές κοινοπραξίες.

Θέσπιση μηχανισμών ελέγχου, που να καλύπτουν την ορθή εφαρμογή του συνεταιριστικού τρόπου λειτουργίας, ο οποίος (έλεγχος) να ασκείται από τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις μέσω των δικών τους ελεγκτών στην περίπτωση των ενταγμένων σ’ αυτές συνεταιρισμών, και από το Κράτος στην περίπτωση των μη ενταγμένων σ’ αυτές, με τον ίδιο τρόπο που ήδη ισχύει σε αρκετές χώρες της ΕΕ."

First Greek law covering both social cooperatives and worker cooperatives to be discussed soon at the national parliament


The Greek government has prepared a draft law on Social and Solidarity Economy and the development of its agencies, which will soon be discussed by the Greek parliament. While part of the law is on the wider social and solidarity economy (which includes all cooperative sectors, mutuals, associations and foundations), most provisions actually aim at defining and regulating social cooperatives and worker cooperatives. It will become the first law regarding both social cooperatives and worker cooperatives in the country.

Two previous successive laws on social cooperatives already exist and are both in force, one from 1999 regulating exclusively social cooperatives involved in the integration of psychiatric patients and is too narrow to be really effective, and one from 2011 which is broader but presents a series of problems which the present draft law attempts to solve.

The new draft law certainly has strong points compared to the 2011 law, but still presents a series of weak points which are a matter of concern and should be improved. For this purpose, CECOP and CICOPA, the International Organisation of Industrial and Service Cooperatives, have recently sent a joint letter to the Greek Alternate Minister of Labour, Ms. Rania Antonopoulos, after consulting a network of international experts in worker cooperative and social cooperative legislation.

In the letter, both organisations have made a series of proposals for modification, including:

 Differentiating the wider social and solidarity economy part of the law from the one focusing on social and worker cooperatives, possibly by passing separate pieces of legislation;

 Inserting in the Greek legislation (in this draft law or another law) the cooperative definition, values and principles enshrined in the Statement on the Cooperative Identity and inserted fully in ILO Promotion of Cooperatives Recommendation n°193 (2002), which the Greek Government (like the Governments of all present members of the European Union) has formally approved;

 Enshrining the definition and key characteristics of social cooperatives as formulated respectively in the CICOPA 2011 World Standards of Social Cooperatives and the CICOPA 2003 World Declaration on Worker Cooperatives ;

 Defining tax-related provisions, in particular regarding the employment of disadvantaged persons and the change of ownership in worker buyouts;

 Providing the option that social cooperatives be multi-stakeholder, namely with different categories of members;

 Differentiating more clearly, in the second degree structures of social cooperatives and worker cooperatives, representative associations from entrepreneurial consortia;

 Instituting audit functions covering the proper implementation of the cooperative modus operandi, to be exercised by the representative associations through their own auditors in the case of affiliated cooperatives, and by the State in the case of non-affiliated ones, similarly to what is already in force in several EU countriesΛέξεις Κλειδία - Tags
CICOPA CECOP 5 Διεθνής Οργανισμός Βιομηχανικών Συνεταιρισμών και Συνεταιρισμών Υπηρεσιών Ράνια Αντωνοπούλου
20
Κοινωνική οικονομία
563
Σχετικά άρθρα

Άλλαξε την οικονομία - Σκέψου Κοινωνικά: Προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Fair Trade Hellas βρέθηκε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στις 24- 27 Οκτωβρίου 2016  με σκοπό να προωθήσει την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία.

Αποκλειστικό: Οι χειρόγραφες αλλαγές που έφεραν την μεγάλη ανατροπή στο νομοσχέδιο για την Κοινωνική Οικονομία. Όλο ΕΔΩ | Του Ανδρέα Ρουμελιώτη

Το κείμενο για την Κοινωνική Οικονομία που ψηφίστηκε δεν είναι το ίδιο με αυτό που κατατέθηκε. Οι αλλαγές είναι πολλές και κυρίως στο άρθρο 3, με τον υποκρυπτόμενο κρατισμό. Μπορείτε να το δείτε-διαβάσετε, με τις χειρόγραφες αλλαγές όλο ΕΔΩ.  Ενημερώθηκε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας - ο οποίος είχε πολύωρη συνάντηση με την Λούκα Κατσέλη.

Τι είπε η Ράνια Αντωνοπούλου για το ν/σ για τη Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Με ευρεία πλειοψηφία ψηφίστηκε χθες από την Ολομέλεια της Βουλής το σ/ν για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και την ανάπτυξη των φορέων της.

Ο υποκρυπτόμενος κρατισμός του νομοσχεδίου για την Κοινωνική Οικονομία και το πονηρό άρθρο 3

Πως η χώρα μας που βρίσκεται στο 2% θα προσεγγίσει το 10% του Ευρωπαϊκού μέσου όρου όταν οι προβλεπόμενοι κοινωνικοί πόροι για την κοινωνική οικονομία πηγαίνουν στο κράτος.
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×