op
×

Στο φως δύο απόρρητοι φάκελοι του Χαρίλαου Φλωράκη

Διαβάστηκε
Στο φως δύο απόρρητοι φάκελοι του Χαρίλαου Φλωράκη
Ο μόνος Έλληνας που διαθέτει δύο τεράστιους φακέλους στην Ασφάλεια είναι το ιστορικό  στέλεχος της Αριστεράς Χαρίλαος Φλωράκης.

Τα αδημοσίευτα στοιχεία από τη ζωή του Χαρίλαου Φλωράκη έφερε στη δημοσιότητα η εφημερίδα Realnews. 

Επιστολές που λάμβανε ο κορυφαίος ηγέτης  του ΚΚΕ, έγγραφα της Ασφάλειας για τη δραστηριότητά του και το βιογραφικό του όπως το συνέγραψε η Ασφάλεια.

Tο δημοσίευμα για τον «απόρρητο φάκελο» του Χ. Φλωράκη:

Β.Π ΥΠΟΔ/ΝΣΙΣ ΓΕΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Αρχείον 13/2/73
Του ΦΛΩΡΑΚΗ Χαριλάου του Ιωάννου και της Στυλιανής γεν. τω 1916 είς Ραχούλαν Καρδίτσης, τέως υπαλλήλου Τ.Τ.Τ.

I. – Εμυήθη εις την κομμουνιστικήν ιδεολογίαν από της προπολεμικής περιόδου, αναπτύξας έντονον δραστηριότητα εις την κομμουνιστικήν οργάνωσιν των Δημοσίων Υπαλλήλων και ειδικώτερον εις την των Τ.Τ.Τ.

II. – Κατά την διάρκειαν της Κατοχής ανέλαβεντο «πόστον» του Β’  Γραμματέως (διοργανωτής) της Κεντρικής Οργανώσεως Φωκίδος.

-Αρχάς του έτους 1944 ετοποθετήθη ως Γραμματεύς της Επιτροπής Διαφωτίσως Αγώνος της 5ης Ταξιαρχίας του Ε.Λ.Α.Σ., ένθα έδρασεν υπό το ψευδώνυμον «ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΩΤΗΣ».

-Αναπτυχθείσης της ανωτέρω 5ης Ταξιαρχίας εις Μεραρχίαν του Ε.Λ.Α.Σ., της γνωστής II Μεραρχίας, ανέλαβεν Γραμματεύς της Επιτροπής Διαφωτίσεως Αγώνος ταύτης ασχολούμενος ειδικώτερον, κατόπιν εμπιστευτικών διαταγών της ανωτάτης ηγεσίας του Κ.Κ.Ε. εις την πρόκλησιν επεισοδίων μεταξύ των δυνάμεων του Ε.Λ.Α.Σ. και των Εθνικών Δυνάμεων του Συνταγματάρχου Ψαρρού, με σκοπόν την δημιουργίαν καταλλήλου ατμοσφαίρας και την ωρίμανσιν των προϋποθέσεων, αίτινες και συνετέλεσαν τελικώς εις την εξόντωσιν των δυνάμεων του Συνταγματάρχου Ψαρρού.

-Αμα τη αποχωρήσει των Γερμανών απέκρυψεν εις την επί της οδού Δεληγιάννη 11 οικίαν τον Αρη Βελουχιώτη (Κλάρα Αθανάσιον).

-Κατά το Δεκεμβριανόν Κίνημα ως λοχαγός του Ε.Λ.Α.Σ. έλαβεν μέρος εις πλείστας μάχας. Μετά την υποχώρησιν των κομμουνιστών ηκολούθησε τούτους εις Τρίκαλα.

-Μετά την Συμφωνίαν της Βαρκίζης, ακολουθών την ηγεσίαν του Κ.Κ.Ε. εηανήλθενεις Αθήνας συνεργασθείς μετά του ΜΠΑΡΤΖΩΤΑ Βασιλείου, μέλους του Π.Γ. της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε.

-Κατά το αυτό χρονικόν διάστημα, δι’ εμπιστευτικής εκθέσεώς του προς το Π.Γ.της Κ,Ε.του Κ.Κ.Ε., κατηγόρησε τον στενόν συνεργάτη του, καπετάνιον της II Μεραρχίας Ορέστην ως «οππορτουνιστήν», με αποτέλεσμα ο τελευταίος ν’ αποκηρυχθή υπό του κόμματος.

-Αρχάς Μαΐου 1945, επανήλθεν εις την δημόσιαν θέσιν του (Τηλεγραφείον Αθηνών) και από της θέσεως ταύτης ως μέλος της Ε.Π. της ΚΟΑ. των Δημοσίων Υπαλλήλων ειργάσθη δια την ανασυγκρότησιν του ΚΚΕ.

– Τον Δεκλέμβριον του 1945, δυνάμει των υπ’ αριθ. 352 και 138/45 εντάλματος του ανακριτού Παρνασσίδος, συνελήφθη υπό της Υ.Γ.Α Αθηνών και απεστάλη εις Αμφισσαν, ένθα τελικώς αφέθη ελεύθερος.

– Επανελθών εις Αθήνας συνεδέθη εκ νέου μετά της ηγεσίας της Κ.Ο.Α., αναλαβών καθήκοντα Γραμματέως της Αχτίδας Δημοσίων Υπαλλήλων, μέχρι του Οκτωβρίου 1946, ενταχθείς ακολούθως εις τας συμμοριακάς δυνάμεις Ρούμελης, εις ας ανέπτυξεν εξαιρετικήν αντεθνικήν και εγκληματικήν δράσιν. Εντω μεταξύ απελύθη της Υπηρεσίας του, λόγω αυτοβούλου και αδικαιολογήτου αποχής.

-Διά Διαταγμάτων της ψευδοκυβερνήσεως των κομμουνιστών κατέλαβεν διαδοχικώς τους βαθμούς του Αντισυνταγματάρχου, Συνταγματάρχου και Υποστρατήγου, αναλαβών τελικώς την Διοίκησιν της I Μεραρχίας των Κ/Σ.

-Πέραν της εγκληματικής του δραστηριότητος συνέγραψε σειρά άρθρων στρατιωτικού περιεχομένου, άτινα εδημοσιεύθησαν εις το θεωρητικόν περιοδικόν των Κ/Σ  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ». Εις τα ως άνω άρθρα του ησχολείτο ειδικώς «με τα προβλήματα τηςοργανώσεως δικτύου κατασκοπείας» εις βάρος του Εθνικού Στρατού και δημιουργίας ομάδων δολιοφθορών.

ΙΙΙ .-Μετά την συντριβήν των Κ/Σ κατέφυγεν εις Σ/Π, ένθα η ηγεσία του Κ.Κ.Ε., εκτιμώσα τας στρατιωτικάς και ολιτικάς ικανότητας του τον απέστειλεν εις Ρωσίαν ένθα και εξεπαιδεύθη εις την Στρατιωτικοπολιτικήν Ακαδημίαν της Μόσχας.

ΙV. Εντολή της ηγεσίας του ΚΚΕ, εισήλθεν λάθρα εις Ελλάδα και ανέλαβεν την ηγεσίαν του ενταύθα κλιμακίου του Π.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ, δράσας παρανόμως μέχρι της συλλήψεως του την 27.7.1954. Κατά την σύλληψην του έφερε μεθ’ εαυτού πλαστόν δελτίον ταυτότητος υπό τα στοιχεία ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γρηγόριος του Ιωάννου.

-Εισαχθείς εις δίκην κατεδικάσθη: α) Δια της υπ’ αριθ. 85/2.4.1955 αποφάσεως των Δικαστηρίου Συνέδρων Λαρίσης εις κάθειρξιν 13 ετών, επί παραβάσει του Α.Ν. 509/47.
β) Δια της υπ’ αριθ. 11/12.6.55 αποφάσεως του ιδίου Δικαστηρίου εις κάθειρξιν 16 ετών επί παραβάσει του Γ’ Ψηφίσματος,
γ) Δια της υπ’ αριθ. 11/24.6.55 αποφάσεως του Δικαστηρίου Συνέδρων Πύργου εις ισόβειον κάθειρξιν, επί παραβάσει του Γ’ Ψηφίσματος,
δ) Δια της υπ’ αριθ. 28/20.10.55 αποφάσεως του Δικαστηρίου Συνέδρων Λαμίας εις ισόβειον κάθειρξιν, επί παραβάσει του Γ’ Ψηφίσματος.
ε) Δια της υπ’ αριθ. 30/21.10.55 αποφάσεως του ιδίου δικαστηρίου εις κάθειρξιν 8 ετών, επί κλοπή.
Αι ως άνω ποιναί, δια της υπ’ αριθ. 12/18.1.64 αποφάσεως του 5μελούς Εφετείου Αθηνών, συνεχωνεύθησαν εις ισόβειον κάθειρξιν.
στ) Δια της υπ’ αριθ. 541/20.5.60 αποφάσεως του Διαρκούς Στρατοδικείου Αθηνών εις ισόβειον κάθειρξιν επί τη παραβάσει του Α.Ν. 375/36.
Αι ως άνω δυο ποιναί της ισοβίου καθείρξεως εμετριάσθησαν εις κάθειρξιν 20 ετών, δυνάμει του Ν.4996/60, αποφυλακισθείς τελικώς την 20.4.66, συνεπεία του Ν. 2058/52 «περί μέτρων ειρηνεύσεως».

-Από της αποφυλακίσεώς του (20.4.66), ως επαγγελματοποιημένον κομματικόν στέλεχος του Κ.Κ.Ε. ανέπτυξεν έντονον κομμουνιστικήν δραστηριότητα.

V. – Δυνάμει του από 12.11.1952 Β.Δ. απεστερήθη της Ελληνικής Ιθαγενείας.

VI. -Tnv 21.4.67 συλληφθείς εξετοπίσθη επί έν έτος εις νήσον Γυάρον, δυνάμει της υπ’ αριθ. 3/71 αποφάσεως ΕΔΑΝ Αττικής, παραταθείσης της εκτοπίσεως τους διαδοχικώς έως την 18.12.1971, ότε αφέθη ελεύθερος.

Ακολούθως εντάχθη τις τον παράνομον μηχανισμός του ΚΚΕ παρά του οποίου εφυγαδεύθη προσφάτως εις την αλλοδαπήν.

Κατά τας εργασίας της 17ης Ολομέλειας εξελέγη Α’ Γραμματέας της Κ.Ε. του ΚΚΕ (Δεκέμβριος 1972)

Εν Αθήναις τη 26 Ιανουαρίου 1973

 Λέξεις Κλειδία - Tags
Χαρίλαος Φλωράκης φάκελος
12
ασφάλεια
62
Σχετικά άρθρα

«…ηρνήθη να υποβάλη δήλωσιν αποκηρύξεως του ΚΚΕ» - Οι τέσσερις (!) φάκελοι του Κώστα Βάρναλη στην κρατική Ασφάλεια

Ούτε έναν, ούτε δύο, αλλά τρεις και τέσσερις φακέλους διατηρούσε η κρατική Ασφάλεια για λογοτέχνες και διανοούμενους που είχαν συνδέσει τη δημιουργία τους με το εργατικό - λαϊκό κίνημα και ειδικότερα με το ΚΚΕ.

Αυτές είναι οι ασφαλέστερες αεροπορικές εταιρείες για το 2017

Παρά το γεγονός ότι τη χρονιά που έφυγε, σημειώθηκαν  πολλά  αεροπορικά δυστυχήματα, σύμφωνα το CNN και τον ιστότοπο AirlineRatings.com, το 2016 ήταν η ασφαλέστερη χρονιά στην ιστορία της αεροπλοΐας.
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×