op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Δίκτυο Ανταλλαγής Υπηρεσιών και Προϊόντων Θεσσαλονίκης - Τοπικό Εναλλακτικό Νόμισμα Καλαμαριάς ΚΟΙ.ΝΟ

Αλληλέγγυα και Ανταλλακτικά Δίκτυα, Τοπικά Εναλλακτικά Νομίσματα, Χωρίς Μεσάζοντες, Αγορές Απευθείας Διάθεσης Τροφής, Κοινωνικά Παντοπωλεία, Αλληλέγγυα Παιδεία , Χαριστικά-Ανταλλακτικά Παζάρια

"Το Δίκτυο Ανταλλαγής Υπηρεσιών και Προϊόντων είναι ένα δίκτυο της Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στη Θεσσαλονίκη."Είμαστε μία ομάδα πολιτών, μία κίνηση πολιτών, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς εξαρτήσεις, που πιστεύουμε ότι πρέπει να παρέμβουμε, και να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τη ζωή στην πόλη που ζούμε.

Κοινός μας τόπος, η αντίληψη ότι με τη συνεργασία, την αυτοοργάνωση, την παρέμβαση και συμμετοχή των πολιτών μπορούμε να ελπίσουμε και να διεκδικήσουμε την χειραφέτηση, την αυτονομία, την αυτοδιοίκηση των τοπικών κοινωνιών.

Σήμερα που το πολιτικό σύμπλεγμα που αποφάσιζε και έπραττε ερήμην μας, καταρρέει, τα κινήματα που γεννά η ελληνική κοινωνία, αμφισβητούν τα δομικά του στοιχεία και διαμορφώνουν ένα συλλογικό όραμα.

Τα δίκτυα ανταλλαγής χωρίς χρήματα αναπτύσσονται σε όλη τη χώρα και θέτουν τους δικούς τους ανθρωποκεντρικούς όρους απέναντι στην αγοραία λογική της κερδοσκοπίας και της εκμετάλλευσης.Στηρίζουμε, συμμετέχουμε στο ΚΟΙΝΟ

Γιατί έτσι θα μπορέσουμε

Nα δημιουργήσουμε ανθρώπινες σχέσεις που στηρίζονται στη συνεργασία, στην εμπιστοσύνη, στην αλληλεγγύη.

Να αντιληφθούμε ότι έχουμε τη δύναμη να ανοίξουμε ρωγμές στα σημερινά «αδιέξοδα».

Να διαβρώσουμε το αυθαίρετο χρηματοπιστωτικό σύστημα που παίζει, κερδοσκοπώντας, με τις ζωές μας.
να σχεδιάσουμε το αύριο με τους δικούς μας όρους, της ισοτιμίας, της ισονομίας, της ισηγορίας

Σκοποί

Δημιουργία δικτύων αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης σε τοπική κλίμακα ιδιαίτερα για την προστασία των ασθενέστερων οικονομικά

Ανάληψη πρωτοβουλιών στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ιδιαίτερα των ασθενέστερων οικονομικά.

Εκπόνηση εργασιών σε συναφή θέματα και ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δημιουργία, με κάθε νόμιμο μέσο, εναλλακτικών οικονομικών πρωτοβουλιών που ενδυναμώνουν και ενισχύουν την κοινότητα.

Συνεργασία με φορείς με σκοπό τη δημιουργία δικτύων προστασίας πολιτών που πλήττονται.

Η υποστήριξη της τοπικής οικονομίας μέσα από θετικές δράσεις που ενθαρρύνουν τις ανταλλαγές προϊόντων και υπηρεσιών εξερευνώντας νέους δρόμους με χρήση μονάδων ανταλλαγής στα πρότυπα του διεθνούς συστήματος ανταλλαγών LETS

Προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας και παραγωγής με την ανάπτυξη κατάλληλων ηλεκτρονικών ή άλλων μέσων που δίνουν τη δυνατότητα προβολής υπηρεσιών και αγαθών αλλά και καταγραφής ανταλλαγών μεταξύ μελών του δικτύου.

Συνεργασία και δικτύωση με αντίστοιχα δίκτυα αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης.Μέλη - Νομική μορφή 

Το Δίκτυο Ανταλλαγής Υπηρεσιών και Προϊόντων Θεσσαλονίκης ΚοιΝο λειτουργεί ως εθελοντικό δίκτυο αλληλεγγύης φυσικών και νομικών προσώπων.

Μέλος του μπορεί να γίνει κάποιος καταθέτοντας γραπτή αίτηση με την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους συμμετοχής του Δικτύου. 

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Δίκτυο με γραπτή του δήλωση, σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής.

Έδρα 

Έδρα του Δικτύου ορίζεται η Θεσσαλονίκη, Βρυούλων 47, Καλαμαριά.  

Οργανωτικά θέματα, διαδικασία αποφάσεων 

Γενική Συνέλευση

Κυρίαρχο και αποφασιστικό όργανο του Δικτύου, αποτελεί η γενική συνέλευση των ενεργών μελών η οποία συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον κάθε έξη μήνες.

Η πρώτη Γενική Συνέλευση του έτους εγκρίνει τον ετήσιο απολογισμό δράσης, τις πολιτικές και την στρατηγική για το επόμενο έτος. Εκτάκτως, Γενική Συνέλευση, μπορεί να συγκαλείται από τη Συντονιστική ομάδα όποτε κρίνεται ότι υπάρχει ανάγκη λήψης επείγουσας απόφασης. 

Επίσης έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορούν να ζητήσουν το 20% των ενεργών μελών με αίτημά τους. Η Γενική Συνέλευση παίρνει αποφάσεις πλειοψηφικά σε συνάρτηση με τον αριθμό των παρευρισκόμενων ενεργών μελών.

Γενική Συνέλευση με θέμα που άπτεται του καταστατικού μπορεί να παίρνει αποφάσεις με πλειοψηφία 2/3 των ενεργών μελών κατά την πρώτη και δεύτερη συνεδρίαση και με απλή πλειοψηφία των παρευρισκόμενων ενεργών μελών κατά την τρίτη συνεδρίαση. Οι Γενικές Συνελεύσεις ανακοινώνονται 20 ημέρες πριν, στον ιστοχώρο του δικτύου.
Συντονιστική ομάδα

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τη συντονιστική ομάδα η οποία αποτελείται από 7 μέλη και έχει ετήσια θητεία. Κανένα ενεργό μέλος δεν μπορεί να συμμετέχει στην συντονιστική ομάδα πέραν των δύο συνεχόμενων θητειών.        

Η συντονιστική ομάδα έχει εξουσιοδότηση για χειρισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του δικτύου και συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα και εκτάκτως όταν απαιτείται. Θέματα που αφορούν το καταστατικό και μεταβολή αυτού η συντονιστική ομάδα τα παραπέμπει και συγκαλεί Γενική Συνέλευση. 

Στην πρώτη, μετά την εκλογή της συνάντηση, η Συντονιστική ομάδα ορίζει τα μέλη της που θα έχουν την ευθύνη της λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος και της βάσης δεδομένων.

Οι εκλογές διενεργούνται κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση του έτους και προβλέπεται η εκλογή 3 αναπληρωματικών μελών της συντονιστικής ομάδας.

Διαφάνεια και λογοδοσία

Οι συνεδριάσεις της συντονιστικής ομάδας του Δικτύου είναι ανοικτές σε όλα τα ενεργά μέλη. Οι αποφάσεις της συντονιστικής ομάδας και της γενικής συνέλευσης θα αναρτώνται στον ιστοχώρο του Δικτύου και θα είναι προσβάσιμες. Ανοικτή θα είναι η πρόσβαση όλων των μελών στα προφίλ των άλλων μελών με δυνατότητα αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.


Ανταλλαγές  μεταξύ των μελών

Τα μέλη του Δικτύου με δική τους αποκλειστικά ευθύνη ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών,  μπορούν να συναλλάσσονται μεταξύ τους και να καταγράφουν τις συναλλαγές στον ειδικό ιστοχώρο χρησιμοποιώντας σαν μέσο συναλλαγής τη μονάδα ΚοιΝο.

Για κάθε μεταφορά μονάδων ΚοιΝο από ένα λογαριασμό σε ένα άλλο απαιτείται γραπτή εξουσιοδότηση του δικαιούχου του λογαριασμού με υπογραφή σε ειδικό έντυπο συναλλαγών.

Όλες οι συναλλαγές καταγράφονται ηλεκτρονικά. Μόνο συναλλαγές με τη μονάδα θα καταγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα του Δικτύου.

Όλοι οι λογαριασμοί στο σύστημα καταγραφής ΚοιΝο ξεκινούν από το μηδέν. Οι συναλλαγές μπορούν να ξεκινήσουν ακόμη και με μηδέν λογαριασμό. Για κάθε μέλος υπάρχει αρχικό χρεωστικό όριο 100 ΚοιΝο το οποίο θα καλυφθεί στη συνέχεια από το συναλλασσόμενο με παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων.

Το όριο αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων που θα καθορίζονται κάθε φορά για όλα τα μέλη. Υπέρβαση ορίου εξετάζεται κατά περίπτωση από τη συντονιστική ομάδα μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου.

Κανένα μέλος του Δικτύου δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί να κάνει μια συγκεκριμένη συναλλαγή την οποία δεν επιθυμεί για οποιονδήποτε λόγο.

Ένα μέλος που επιθυμεί να εγκαταλείψει το Δίκτυο θα πρέπει να φροντίσει να επαναφέρει το λογαριασμό στο μηδέν.

Τα μέλη του Δικτύου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη μηνιαία κίνηση σε ΚοιΝο που καταγράφεται στο σύστημα διαχείρισης και αφορά το λογαριασμό του μέλους σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

Ένα μέλος μπορεί να κάνει δωρεά μονάδων ΚοιΝο προς άλλο μέλος μετά από ενημέρωση της συντονιστικής ομάδας και η μεταφορά των μονάδων γίνεται από τη συντονιστική ομάδα.

Οικονομικά θέματα – συνδρομές 

Δεν υπάρχει χρέωση τόκου στους λογαριασμούς. Με απόφαση γενικής συνέλευσης μπορεί να αποφασίζεται μικρή μηνιαία χρέωση σε ΚοιΝο στους λογαριασμούς για κάλυψη αποκλειστικά λειτουργικών εξόδων του Δικτύου.

Για την ώρα η χρέωση είναι 1 ΚοιΝο το μήνα. Για την κάλυψη συγκεκριμένων λειτουργικών εξόδων το δίκτυο μπορεί να μεταφέρει σε μέλος ΚοιΝο. Τα έξοδα αυτά προσδιορίζονται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση.


Όροι συμμετοχής στο Δίκτυο

α μέλη του δικτύου αποδέχονται τα στοιχεία που αφορούν τις συναλλαγές τους να είναι προσβάσιμα από άλλα μέλη και τη συντονιστική ομάδα του Δικτύου

Η συντονιστική ομάδα μπορεί να αρνηθεί καταχώρηση αγγελίας προσφοράς ή ζήτησης που έχει ρατσιστικό, φυλετικό, αντί περιβαλλοντικό ή παράνομο χαρακτήρα. 

Σε  περίπτωση που μια τέτοια καταχώρηση γίνει με ευθύνη του μέλους η συντονιστική ομάδα μπορεί να τη διαγράψει και το θέμα θα συζητηθεί περαιτέρω στη συντονιστική ομάδα για μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία των μελών του Δικτύου από απάτες και κακόβουλες πράξεις.

Το Δίκτυο δημοσιεύει αγαθά και υπηρεσίες των μελών του. Την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο του Δικτύου μεταξύ των μελών του, έχουν τα συναλλασσόμενα μέλη, τα οποία εκτός των άλλων καλούνται να αξιολογούν κάθε συναλλαγή για ενημέρωση άλλων συναλλασσόμενων.

Η συντονιστική ομάδα έχει την εξουσιοδότηση να ζητήσει από μέλος του Δικτύου εξηγήσεις για συμπεριφορά που δεν συνάδει με τους σκοπούς του Δικτύου και εφόσον κριθεί αναγκαίο να απενεργοποιήσει προσωρινά τον λογαριασμό του και να παραπέμψει αίτημα διαγραφής στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

Χρήστες Ομάδες \ Όροι εγγραφής

Το Δίκτυο Ανταλλαγής Υπηρεσιών και Προϊόντων Θεσσαλονίκης αποτελεί εθελοντικό δίκτυο αλληλεγγύης φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη με σκοπό τη διευκόλυνση φιλικών ανταλλαγών χρησιμοποιώντας ως μέσο  το Κοινωνικό Νόμισμα, ΚοιΝο.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται ταυτοποίηση του χρήστη με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και δείγμα υπογραφής.

Τα μέλη του Δικτύου αποδέχονται τα στοιχεία που αφορούν τις συναλλαγές μεταξύ τους να είναι προσβάσιμα από άλλα μέλη και τη Συντονιστική Ομάδα του Δικτύου.

Τα μέλη του Δικτύου μπορούν να συναλλάσσονται μεταξύ τους και να καταγράφουν τις συναλλαγές στον ειδικό ιστοχώρο χρησιμοποιώντας σαν μέσο καταγραφής τη μονάδα ΚοιΝο.

Για κάθε μεταφορά μονάδων ΚοιΝο από ένα λογαριασμό σε ένα άλλο απαιτείται γραπτή εξουσιοδότηση του δικαιούχου του λογαριασμού με υπογραφή σε ειδικό έντυπο συναλλαγών..

Όλες οι συναλλαγές με ΚοιΝο καταγράφονται ηλεκτρονικά είτε από τους εμπλεκόμενους χρήστες είτε από τους υπευθύνους σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα συναλλαγών.

Οι συναλλαγές μπορούν να ξεκινήσουν ακόμη και με μηδέν λογαριασμό. Για κάθε μέλος υπάρχει αρχικό χρεωστικό όριο 100 ΚοιΝο το οποίο θα καλυφθεί στη συνέχεια από το συναλλασσόμενο με παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων σε άλλα μέλη του Δικτύου. Το όριο αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων που θα καθορίζονται κάθε φορά για όλα τα μέλη. Υπέρβαση ορίου εξετάζεται κατά περίπτωση από τη συντονιστική ομάδα μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου.

Κανένα μέλος του Δικτύου δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί να κάνει μια συγκεκριμένη συναλλαγή την οποία δεν επιθυμεί για οποιονδήποτε λόγο.

Ένα μέλος που επιθυμεί να εγκαταλείψει το Δίκτυο θα πρέπει να φροντίσει να επαναφέρει το λογαριασμό του στο μηδέν.

Δεν υπάρχει χρέωση τόκου στους λογαριασμούς. Ωστόσο, κάθε λογαριασμός χρεώνεται αυτόματα από το σύστημα με 1 ΚοιΝο μηνιαίως για την κάλυψη αποκλειστικά εξόδων του Δικτύου. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης του Δικτύου μπορεί να αποφασίζεται επιπλέον χρέωση ή και πλήρη κατάργηση της χρέωσης.

Η Συντονιστική Ομάδα μπορεί να αρνηθεί να καταχωρήσει αγγελία  προσφοράς ή ζήτησης που έχει ρατσιστικό, φυλετικό, αντί περιβαλλοντικό ή παράνομο χαρακτήρα.

Σε  περίπτωση που μια τέτοια καταχώρηση γίνει με ευθύνη του μέλους η Συντονιστική Ομάδα μπορεί να τη διαγράψει και το θέμα θα συζητηθεί περαιτέρω στη Συντονιστική Ομάδα για μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία των μελών του Δικτύου από απάτες και κατάχρηση της προβολής.

Στην ιστοσελίδα του Δικτύου δημοσιεύονται αγαθά και υπηρεσίες των μελών του. Την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα αυτών την έχουν τα συναλλασσόμενα μέλη, τα οποία εκτός των άλλων καλούνται να αξιολογήσουν τη συναλλαγή για ενημέρωση άλλων συναλλασσόμενων.

Τα μέλη του Δικτύου μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Ομάδας και να κάνουν παρεμβάσεις. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να θέσουν οποιοδήποτε θέμα προς συζήτηση και απόφαση τόσο στη Συντονιστική Ομάδα όσο και στη γενική συνέλευση.

Η συντονιστική ομάδα έχει την εξουσιοδότηση να ζητήσει από μέλος του Δικτύου εξηγήσεις για συμπεριφορά που δεν συνάδει με τους σκοπούς του Δικτύου και εφόσον κριθεί αναγκαίο να απενεργοποιήσει προσωρινά τον λογαριασμό του και να παραπέμψει αίτημα διαγραφής στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

Παρουσίαση δικτύων ανταλλαγών: 
ΤΕΜ Μαγνησίας, ΚΟΙΝΟ Καλαμαριάς και ΔΙΑΝΘΕΣ
Γίνε μέλος

Η διαδικασία για να γίνει κάποιος μέλος είναι απλή με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας ή αυτοπροσώπως με συμπλήρωση της Αίτησης Εγγραφής.

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές προσφέρουν την δυνατότητα για περιήγηση στις ήδη καταχωρημένες αγγελίες. 

Αν κάποιος/α μετά την ηλεκτρονική εγγραφή αποφασίσει ότι δεν επιθυμεί να γίνει μέλος του Δικτύου μπορεί με email να ζητήσει την διαγραφή του χωρίς παραπέρα υποχρεώσεις. Τα στοιχεία θα διαγραφούν οριστικά. 

Σας διαβεβαιώνουμε ότι σεβόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και ότι ποτέ δεν θα τα παραχωρήσουμε σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιονδήποτε λόγο.

Για καταχώρηση νέων αγγελιών και πραγματοποίηση συναλλαγών με τα μέλη χρειάζεται ενεργοποίηση του λογαριασμού η οποία γίνεται με την επίδειξη της ταυτότητας καθώς και δείγμα υπογραφής.  Αυτό χρειάζεται για την προστασία των μελών από κακόβουλες συναλλαγές.

Αμέσως μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας μπορείτε να καταχωρήσετε τις δικές σας αγγελίες και να κάνετε συναλλαγές με τα μέλη του Δικτύου.

Κάθε μέλος με την αίτηση του δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται τους όρους συμμετοχής. Αντίστοιχα κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το Δίκτυο με απλή γραπτή του δήλωση και διαγραφή των στοιχείων του από τη βάση δεδομένων με την προϋπόθεση ότι ο λογαριασμός του δεν είναι χρεωστικός."

Διεύθυνση: 

Καλαμαριά:
Βρυούλων 45 2314021362,2313314239,fax.2313314399

Εύοσμος Κορυτσάς 21, 2310559621,6937479273 

E-mail: info@koino.com.gr

Πληροφορίες: Ώρες λειτουργίες:
Καλαμαριά:
Τετάρτη,Πέμπτη 19:00 - 21:00
Σάββατο 11:00-13:00
Εύοσμος:
Καθημερινά 17.00-20.00

Στοιχεία επικοινωνίας:
Κορυτσάς 21, Κορδελιό Εύοσμος 562 24, Ελλάδα
info@koino.com.gr Εύοσμος Κορυτσάς 21, 2310559621,6937479273 Πληροφορίες: Ώρες λειτουργίες: Καλαμαριά: Τετάρτη,Πέμπτη 19:00 - 21:00 Εύοσμος: Καθημερινά 17.00-20.00
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×