op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΟΙ.Σ.ΠΕ. Δεσμός

Αλληλέγγυα και Ανταλλακτικά Δίκτυα, Αλληλέγγυα Υγεία , Αλληλέγγυα Παιδεία , Ανακύκλωση - Επαναχρησιμοποίηση, Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Αειφορία, Φιλοζωϊκές Οργανώσεις

Η ΚΟΙ.Σ.ΠΕ. Δεσμός αποτελεί δίκτυο της Κοινωνικής, Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στην Βέροια.

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΕΣΜΟΣ» και το διακριτικό τίτλο «Κοι.Σ.Π.Ε. ΔΕΣΜΟΣ» ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2716/1999 περί Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης και ανήκει αυτοδίκαια στις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης (α΄ κατηγορία), σύμφωνα με το Ν.4019/2011 περί Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «ΔΕΣΜΟΣ» εδρεύει στη Βέροια και δραστηριοποιείται στην Ημαθία και σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Όραμα της επιχείρησης αποτελεί:

H βελτίωση της ποιότητας ζωής και η ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων πληθυσμού όπως οι ψυχικά ασθενείς στην παραγωγική διαδικασία και την οικονομική δραστηριότητα, έτσι ώστε ο ψυχικά ασθενής να μπορεί παραμείνει ενεργός πολίτης στο οικογενειακό του περιβάλλον, με αυτονομία, οικονομική δράση και κοινωνική ένταξη.
Γενικοί στόχοι
Η φύση των προϊόντων και των υπηρεσιών που πρόκειται να παράσχει ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης του Το.Ψ.Υ. Ημαθίας, έχει δομηθεί γύρω από συγκεκριμένους στόχους, καθώς η φύση του συνεταιρισμού από μόνη της επιβάλλει τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου πλαισίου ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του.

Οι δραστηριότητες που θα αναπτύξει ο Κοι.Σ.Π.Ε. θα πρέπει:

Να είναι κατά κανόνα έντασης εργασίας και όχι έντασης κεφαλαίου.
Να έχουν σχετικά εύκολη δυνατότητα διείσδυσης στην αγορά.
Να είναι σχετικά εύκολα ελέγξιμες από το προσωπικό.
Να είναι σχετικά μικρής επικινδυνότητας.
Να μην είναι ιδιαίτερα επίπονες.
Να είναι δημιουργικές, αλλά ταυτόχρονα δομημένες σε απλά, τυποποιημένα και ολοκληρωμένα τμήματα, ώστε να αυξάνουν μεν το επίπεδο της ατομικής ευθύνης, χωρίς όμως να δημιουργούν άγχος και πίεση.
Να αποτελέσουν ένα βήμα προς την ένταξη, μέσα από την κοινωνική συναναστροφή και τη βελτίωση της επίγνωσης της προσφοράς.
Να μην είναι υψηλού επενδυτικού κινδύνου.
Να στοχεύουν προνομιακά σε ειδικές ομάδες καταναλωτών (π.χ. Δήμος Βέροιας, Γενικό Νοσοκομείο, Περιφερειακή Ενότητα, Μ.Κ.Ο., άλλες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, άλλες μονάδες κοινωνικής οικονομίας κ.λπ.).
Να στηρίζονται στην πολιτική ποιότητας και όχι στο μάρκετινγκ οίκτου των Ε.Κ.Ο.
Να στηρίζονται σε πολιτικές διασφάλισης της ποιότητας αυτών η οποία μάλιστα να διασφαλίζεται μέσω διαδικασιών διασφάλισης και πιστοποίησης αυτών.
Να προαγάγουν την βιώσιμη ανάπτυξη, τις «πράσινες» τεχνολογίες και την αειφορία.
Πιο αναλυτικά, δραστηριότητες που είναι έντασης εργασίας και όχι κεφαλαίου δεν απαιτούν την υλοποίηση επενδύσεων υψηλού κόστους και στηρίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αξιοποίηση του παραγωγικού συντελεστή της εργασίας. Ο λόγος που προτείνονται οικονομικές δραστηριότητες έντασης εργασίας σχετίζεται άμεσα με το γεγονός ότι βασικός στόχος του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης είναι η ένταξη των μελών του και μέρους των απασχολουμένων στην κοινωνία και η οικονομική τους αποκατάσταση.

Επιπλέον, είναι σημαντικό οι συγκεκριμένες δραστηριότητες που θα αναπτύξει ο Κοι.Σ.Π.Ε., να μπορούν εύκολα να διεισδύσουν στην αγορά και κατ’ επέκταση να εδραιωθούν σχετικά εύκολα και γρήγορα και να έχουν μειωμένο επιχειρηματικό ρίσκο. Παράλληλα, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ελέγξιμες από το προσωπικό έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται όσο το δυνατόν αρνητικές επιδράσεις εξωγενών παραγόντων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην λειτουργία αλλά και στην ανάπτυξη του Κοι.Σ.Π.Ε..

Σε ότι αφορά στη φύση των οικονομικών δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναπτυχθούν από τον Κοι.Σ.Π.Ε., θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δεξιότητες των ατόμων που θα εργαστούν στον Κοι.Σ.Π.Ε. και στην ουσία να αποτελέσουν ένα ασφαλές όχημα για την οικονομική του επανένταξη και την οριστική απαλλαγή από τον κοινωνικό στιγματισμό. Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να επιλεγούν δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από χαμηλό βαθμό επικινδυνότητας, δεν είναι ιδιαίτερα επίπονες, να είναι δημιουργικές και όχι απλά διεκπεραιωτικές.

Επιπλέον, το γενικότερο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κοι.Σ.Π.Ε. θα πρέπει να αποτελεί για τους απασχολούμενους ένα προπαρασκευαστικό στάδιο για την επανένταξή τους στην κοινωνία. Το προαναφερθέν πλαίσιο θα έχει δυναμικό χαρακτήρα και θα μεταβάλλεται – αναπτύσσεται ανάλογα με την εξέλιξη και την πορεία του όλου εγχειρήματος. Για το λόγο αυτό είναι κρίσιμης σημασίας η θετική υποκίνηση του ατόμου μέσα από την εργασία του. Το είδος της εργασίας δεν πρέπει να θεωρείται υποβαθμισμένο από την κοινωνία καθώς κάτι τέτοιο θα στιγμάτιζε και θα επιβάρυνε τις προσπάθειες ένταξης των απασχολούμενων του Κοι.Σ.Π.Ε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις, η φύση της εργασίας να ενισχύει την ανάγκη του ατόμου για αναγνώριση, για αυτοπραγμάτωση και για προσωπικά και συλλογικά επιτεύγματα. Πέρα από τις φυσιολογικές ανάγκες που σχετίζονται άμεσα με την επιβίωση του ανθρώπου, είναι κρίσιμο να ικανοποιούνται ακολούθως ανάγκες που σχετίζονται με την ασφάλεια (οικονομικής, ψυχολογικής και εργασιακής υφής), την ανάπτυξη κοινωνικότητας, την αναγνώριση (τόσο από το ίδιο το άτομο όσο και από το κοινωνικό σύνολο), την αυτοπραγμάτωση και την αυτοολοκλήρωση.

 

Εξειδικευμένοι στόχοι
Αφετηρία για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που πρόκειται να αναπτύξει ο Κοι.Σ.Π.Ε., αποτέλεσε η ποιοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 10 Σεπτεμβρίου έως 29 Οκτωβρίου 2013 στον Το.Ψ.Υ. Ημαθίας. Η συγκεκριμένη έρευνα αγοράς αφορούσε την «εις βάθος διερεύνηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν για να δραστηριοποιηθεί ο υπό σύσταση Κοι.Σ.Π.Ε. στην Βέροια ως προμηθευτής προϊόντων ή υπηρεσιών. Το δείγμα αποτελούσαν είκοσι εκπρόσωποι του Δημόσιου Τομέα, του Ιδιωτικού Τομέα, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Οι υπηρεσίες – προϊόντα που προτάθηκαν από τα άτομα που έλαβαν μέρος στην ποιοτική έρευνα αγοράς, κωδικοποιήθηκαν και έτυχαν επεξεργασίας από την Ομάδα Σύστασης σε σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε την 8η Νοεμβρίου 2013 με θέμα την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Ημαθίας.

Από το σύνολο των 25 δραστηριοτήτων που προτάθηκαν προς ιεράρχηση από την έρευνα αγοράς όπως ήταν αναμενόμενο ορισμένες απορρίφθηκαν ενώ άλλες «συνενώθηκαν» για να δημιουργήσουν έναν ευρύτερο τομέα υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες που προτάθηκαν στην έρευνα αγοράς όπως κωδικοποιήθηκαν στην σύσκεψη εργασίας μειώθηκαν τελικά σε 15. Επιπλέον, ορισμένες από αυτές εμπλουτίστηκαν σε ότι αφορά στην παραγωγή και διανομή συγκεκριμένων προϊόντων.

Στην τελική ιεράρχηση των προτεινομένων υπηρεσιών με βάση της επιλογές των ερωτώμενων, επιλέχθηκαν οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται παρακάτω:

Υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων.
Συνεργείο καθαριότητας και εξωραϊσμού εσωτερικών & εξωτερικών χώρων.
Λειτουργία μικρών καταστημάτων (π.χ. κυλικεία, καφέ, φωτοτυπικές υπηρεσίες, κ.α.).
Παροχή υπηρεσίων στάθμευσης και καθαριότητας οχημάτων.
Υπηρεσίες μαζικής εστίασης και τραπεζοκομίας.
Λειτουργία καλλιτεχνικού εργαστηρίου, Λέσχης Ελεύθερου Χρόνου και δημιουργικών δραστηριοτήτων .
Παραγωγή, μεταποίηση, διακίνηση και προώθηση προϊόντων πρωτογενούς τομέα.
Παροχή υπηρεσιών συλλογικού σκοπού (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων).
Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε συνεργασία με άλλες Κοιν.Σ.Επ.
Προϊόντα και υπηρεσίες στο πλαίσιο κοινωνικής δικαιόχρησης (social franchise).
Παροχή υπηρεσιών άθλησης και ευεξίας.
Διαχείριση και λειτουργία καταφυγίου ζώων.
Υπηρεσίες εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Αναλυτικότερα:

Υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμάτων.
Η πόλη της Βέροιας ταλανίζεται από την παραγωγή μεγάλου όγκου απορριμάτων. Τα σκουπίδια επειδή δεν υφίστανται διαλογή στην πηγή τους συσσωρεύονται ανεξέλεγκτα ενώ όλες οι απόπειρες διαχωρισμού μακριά από την πηγή παραγωγής είναι καταδικασμένες σε αποτυχία. Παράλληλα η έλλειψη χώρων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμάτων καθώς και ο κορεσμός των υφιστάμενων χώρων για την υγειονομική τους ταφή καθιστά το πρόβλημα εκρηκτικό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως βραδυφλεγής βόμβα για τη δημόσια υγεία στα θεμέλια του αστικού ιστού.

Στη συγκεκριμένη δράση του Κοι.Σ.Π.Ε. προβλέπεται η παρακίνηση των πολιτών (σε επίπεδο οικογενειών και πολυκατοικιών) του Δήμου Βέροιας, να διαχειρίζονται ολοκληρωμένα τα απορρίματά τους. Με την βοήθεια των εργαζομένων του Κοι.Σ.Π.Ε. θα υλοποιείται διαχωρισμός των ανακυκλωμένων υλικών (χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, σίδερο, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός), συγκομιδή και διακίνηση των υλικών από το συνεργείο του Κοι.Σ.Π.Ε.

Ιδιαίτερη προσπάθεια θα καταβληθεί για τη μείωση στην πηγή των οργανικών σκουπιδιών με τη διανομή σε κάθε οικιακή μονάδα κάδων κομποστοποίησης. Θα πραγματοποιείται περαιτέρω ενημέρωση από τους Λ.Υ.Ψ.Υ. για τον τρόπο χειρισμού των οργανικών υπολειμμάτων στο σπίτι αλλά και σε μεγάλες υπηρεσίες που διαθέτουν σίτιση, όπως νοσοκομεία, ξενώνες, οικοτροφεία, γηροκομεία. Το λίπασμα (υγρό και στερεό) από την κομποστοποίηση θα πωλείται ως βελτιωτικό εδάφους από τον Κοι.Σ.Π.Ε.

Φιλοδοξία της δράσης είναι η δημιουργία ενός κοινωνικού πλέγματος στο οποίο θα συμμετέχουν πολίτες με σκοπό την ωρίμανση της ιδέας διαχωρισμού των σκουπιδιών στην πηγή με τη βοήθεια εργαζομένων του Κοι.Σ.Π.Ε.. Σε όλη αυτή την προσπάθεια αναφέρεται και ο έντονος συμβολισμός αποστιγματισμού της ψυχικής νόσου με επισκέψεις στα σπίτια των εκπαιδευμένων Λ.Υ.Ψ.Υ. για την περαιτέρω υποστήριξη της διαδικασίας κομποστοποίησης. Απώτερος σκοπό στο νέο κοινωνικό πλέγμα να προωθηθεί η ανακύκλωση στην πηγή με μείωση των οργανικών σκουπιδιών, η κατάρριψη μύθων σχετικά με την εργασιακή ανικανότητα των ψυχικά πασχόντων και τέλος η συλλογή και η αξιοποίηση του λιπάσματος κομπόστ από το Συνεταιρισμό.

2. Συνεργείο καθαριότητας και εξωραϊσμού εσωτερικών & εξωτερικών χώρων.

Η λειτουργία συνεργείου εσωτερικών και εξωτερικών χώρων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στοχεύσεις του Κοι.Σ.Π.Ε.. Κάθε χρόνο οι δημόσιες υπηρεσίες δαπανούν χιλιάδες ευρώ σε εξωτερικά ιδιωτικά συνεργεία για τον καθαρισμό των χώρων τους. Η αγορά κάθε χρόνο διευρύνεται και εκτιμάται ότι σε μία πενταετία δε θα υπάρχει δημόσια υπηρεσία που να καλύπτει τις ανάγκες της από μόνιμο προσωπικό.

Το παράδειγμα ακολουθούν και οι ιδιωτικές εταιρίες, οι διαχειρίσεις πολυκατοικιών, μεγάλα πολυκαταστήματα ακόμα και μεμονωμένα γραφεία. Πρόκειται κατά συνέπεια για μία ανερχόμενη αγορά που σήμερα χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλής ποιότητας υπηρεσίες, όπου μάλιστα απασχολούμενοι ή υποαπασχολούμενοι είναι αλλοδαποί, οικονομικοί μετανάστες και όχι επαγγελματίες. Επιπρόσθετα, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μη αυστηρή τήρηση της Ενιαίας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του κλάδου των εργαζομένων στην καθαριότητα. Πιο συγκεκριμένα καθημερινά αναδύονται φαινόμενα καταπάτησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων στα ιδιωτικά συνεργεία με την παρακράτηση και μη απόδοση νόμιμων αμοιβών, με υπερωριακή απασχόληση χωρίς αποζημίωση, με υποχρέωση σε ανασφάλιστη εργασία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας δεν θα πρέπει να υπόκεινται στην ίδια εφαρμογή των κανόνων του δικαίου περί ανταγωνισμού όπως άλλες επιχειρήσεις και ότι χρειάζονται ασφαλές νομικό πλαίσιο που θα βασίζεται στην αναγνώριση των ιδιαίτερων αξιών τους, έτσι ώστε να μπορούν να δραστηριοποιούνται με ίσους όρους ανταγωνισμού με τις αντίστοιχες άλλες επιχειρήσεις.

Στο παραπάνω πλαίσιο και για την ενίσχυσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας προβλέφθηκε στην κοινοτική οδηγία 18 του 2004 (άρθρο 19) η δυνατότητα εκτέλεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών στο πλαίσιο προστατευμένων θέσεων εργασίας, όταν η πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων εργαζομένων είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία λόγω της φύσης ή της βαρύτητας των ειδικών αναγκών τους δεν μπορούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα υπό κανονικές συνθήκες. Η παραπάνω οδηγία ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία μέσω του ΠΔ 60 του 2007 (άρθρο 18) και σε συνδυασμό με το νόμο σχετικά με τη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας που προβλέπει τόσο την ανάπτυξη και λειτουργία Κοινωνικών Συνεταιρισμών όσο και αναθέσεις από δημόσιους φορείς συμβάσεων στους Συνεταιρισμούς, δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον δραστηριοποίησης τους.

Η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων θα εξασφαλίζεται από ένα συνεργείο που ενδεικτικά θα παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

Εσωτερικοί και εξωτερικοί γενικοί καθαρισμοί.
Εσωτερικοί και εξωτερικοί τακτικοί καθαρισμοί
Συντηρήσεις και καθαρισμός υαλοπινάκων και προσόψεων
Παρκετάρισμα και γυάλισμα δαπέδων
Απολυμάνσεις
3. Λειτουργία μικρών καταστημάτων (π.χ. κυλικεία, καφέ, φωτοτυπικές υπηρεσίες, κ.α.).

Η συγκεκριμένη δράση συμπεριλαμβάνει διαφορετικές δράσεις οι οποίες όμως δύναται να αναπτυχθούν μέσα σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς με σκοπό την εξυπηρέτηση και την υποστήριξη συναλλασσόμενων με τις υπηρεσίες αυτές πολιτών. Οι επιμέρους δράσεις αναλύονται σε:

Λειτουργία φωτοτυπικών κέντρων σε υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση πολιτών.
Ανάπτυξη μικρών κυλικείων και καφέ μέσα σε υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση εργαζομένων και πολιτών.
Λειτουργία σημείων πώλησης άλλων συνεταιρισμών μέσα σε υπηρεσίες .
Η εφαρμογή των ανατιθέμενων συμβάσεων από δημόσιους φορείς σε επιχειρήσεις ΑμΕΑ βάσει της πρόβλεψης στο Π.Δ. 60 είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να αναλάβει ο Κοι.Σ.Π.Ε. «Δεσμός» τη λειτουργία τέτοιων υπηρεσιών για το κοινό, αφού το επιχειρηματικό ρίσκο της επένδυσης είναι μηδαμινό και το ανταποδοτικό κέρδος είναι αρκετά υψηλό μιας και το αγοραστικό κοινό είναι δεδομένο και τα πάγια λειτουργικά έξοδα χαμηλά.

Επίσης η αγορά ή η χρονομίσθωση των μηχανημάτων όπου κριθεί απαραίτητο, δεν προκαλεί υψηλή δαπάνη για τον Κοι.Σ.Π.Ε.. Τέλος για τους εργαζομένους δεν κρίνεται αναγκαία κάποια χρονοβόρα και επίπονη εκπαίδευση – κατάρτιση, αλλά για παράδειγμα η απόκτηση δεξιοτήτων για τον χειρισμό και τη λειτουργία των φωτοτυπικών μηχανημάτων ή το σερβίρισμα καφέ, που κρίνεται απλοϊκή.

4. Παροχή υπηρεσιών στάθμευσης και καθαριότητας οχημάτων.

Η ιδέα προέρχεται από την αντίστοιχη δράση του Κοι.Σ.Π.Ε. Χανίων, ο οποίος μετασχηματίζοντας τη δράση του πλυντηρίου αυτοκινήτων που λειτουργούσε ως θεραπευτική συνεταιριστική μονάδα μέσα στο Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων ανέπτυξε αντίστοιχο πλυντήριο στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Η ανάπτυξη μίας τέτοιας υπηρεσίας μέσα στον Δήμο Βέροιας σε συνδυασμό με την παροχή υπηρεσιών στάθμευσης, ο οποίος ταλανίζεται από την έλλειψη θέσεων στάθμευσης θα μπορούσε να θεωρηθεί βιώσιμη. Ήδη οι συζητήσεις με τον Δήμο Βέροιας για την χωροθέτηση είναι σε προχωρημένο στάδιο. Προβλέπεται η πιστοποίηση κατά ISO με σκοπό να αναπτυχθεί μία δράση που θα παρέχει ένα ελκυστικό και παράλληλα ποιοτικό προϊόν στους πελάτες.

5. Υπηρεσίες μαζικής εστίασης και τραπεζοκομίας.

Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι η παρασκευή και διάθεση μικρογευμάτων και υπηρεσιών εστίασης. Η παραπάνω λειτουργία προϋποθέτει χαμηλή χρηματοδότηση και δημιουργία πλήθους θέσεων εργασίας, με προνομιακούς πελάτες τους ίδιους τους φορείς που συμμετέχουν στο συνεταιριστικό σχήμα αλλά και δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα θα αναπτυχθούν υπηρεσίες τραπεζοκομίας σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας οι οποίες υπάρχουν στην Ημαθία. Οι υπηρεσίες αυτές δεν απαιτούν ιδιαίτερη επένδυση σε εξοπλισμό και είναι έντασης εργασίας με αποτέλεσμα να μπορούν να συμπεριλάβουν συνεταιριστές εργαζόμενους από την Ε.Κ.Ο.

6. Λειτουργία καλλιτεχνικού εργαστηρίου, Λέσχης Ελεύθερου Χρόνου και δημιουργικών δραστηριοτήτων .

Το καλλιτεχνικό εργαστήρι σκοπό έχει την ενίσχυση της καλλιτεχνικής έκφρασης των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και τη παραγωγή προϊόντων τέχνης που θα εκτίθενται και θα πωλούνται. Η καλλιτεχνική καθοδήγηση μπορεί να υποστηριχθεί από εθελοντές καλλιτέχνες και φοιτητές σχολών καλών τεχνών και επαγγελμάτων υγείας. Η δράση θα περιλαμβάνει βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο, καλλιτεχνική δημιουργία και εκδηλώσεις, κυλικείο-μπουφέ, ψυχαγωγία, κέντρο διακίνησης ιδεών και κοινωνικής επαφής.

Φιλοξενώντας δραστηριότητες και άλλων προγραμμάτων αποκατάστασης θα δημιουργήσει συνεργίες με άλλες αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Μπορούν να αναπτυχθούν και εργαστήρια μουσικής, χορού, θεάτρου και θα περιλαμβάνει και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Στο εργαστήρι, εκτός από την μόνιμη έκθεση έργων των μαθητών, θα διοργανώνονται διάφορα καλλιτεχνικά δρώμενα και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, όπως και προβολή θεμάτων σύγχρονης επικαιρότητας π.χ. εναλλακτικών μοντέλων οικονομικής συμπεριφοράς (δίκτυα ανταλλαγής και διάδοσης ιδεών και προϊόντων, εναλλακτικού και αλληλέγγυου εμπορίου) και πρακτικές ελεύθερης συνεργασίας και συλλογικής δημιουργίας και θα παρουσιάζονται μαζί με άλλες δράσεις και στο site που θα δημιουργήσει η Λέσχη με εξωτερικό συνεργάτη πληροφορικής.

Οι δραστηριότητες αυτές θα απευθύνονται τόσο σε χρήστες ψυχικής υγείας, όσο και ανοιχτά στην κοινωνία, χωρίς να είναι εμφανής η ιδιότητα των συμμετεχόντων (χρηστών και φίλων), προάγοντας το πνεύμα του εθελοντισμού και συμβάλλοντας με ουσιαστικό τρόπο στην μείωση του στίγματος. Στις παραπάνω δραστηριότητες μπορούν να ενσωματωθούν και αμιγείς εργοθεραπευτικές δράσεις που θα παράγουν υλικά προς πώληση (π.χ. υλικά για γάμους και βαφτίσεις όπως προσκλητήρια, αναμνηστικά και μπομπονιέρες).

7. Παραγωγή, μεταποίηση, διακίνηση και προώθηση προϊόντων πρωτογενούς τομέα.

Ο νομός Ημαθίας είναι γνωστός για την μεγάλη και ποιοτική παραγωγή του σε αγροτικά προϊόντα τόσο στην Ελλάδα όσο και σε πολλές ξένες χώρες. Ο αγροτικός κλάδος έχει την δυναμική να δώσει αξιοπρεπές εισόδημα σε όποιον ασχοληθεί ενεργά-συστηματικά παράγοντας ποιοτικά προϊόντα. Είδη όπως τα φρούτα αλλά και τα κηπευτικά παράγονται, συσκευάζονται και προωθούνται στις αγορές όλες τις εποχές του χρόνου.

Σκοπός του Κοι.Σ.Π.Ε. «ΔΕΣΜΟΣ» είναι η ποιοτική παραγωγή πιστοποιημένων φρούτων και κηπευτικών, η σωστή διαλογή-επεξεργασία, η συσκευασία τους και η πώληση σε αγορές. Είναι πολύ μεγάλη ανάγκη στις μέρες μας και με τα τόσα διατροφικά σκάνδαλα να γίνει στροφή στην ασφάλεια των τροφίμων κάτι που θα είναι η αρχή της παραγωγικής διαδικασίας του Κοι.Σ.Π.Ε. Αγορές στόχοι είναι: φορείς, καταστήματα λιανικής πώλησης και ιδιώτες.

Για να μπορέσει να πετύχει ο παραπάνω στόχος απαραίτητα στοιχεία είναι η κατανόηση της παραγωγικής διαδικασίας, συσκευασίας και διάθεσης των προϊόντων. Στον πρωτογενή τομέα θα υπάρχει απαραίτητα η γεωτεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση έμπειρων γεωτεχνικών ώστε να παραχθεί το κάθε είδος απαλλαγμένο από φυτοφάρμακα και με την υψηλή ποιότητα που αξίζει στον κάθε καταναλωτή. Η παραγωγική διαδικασία θα εκτελείται βάση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των καλλιεργειών πράγμα που θα ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων.

Πάντα έπειτα από μία σωστή παραγωγική διαδικασία έρχεται η σειρά της διάθεσης. Είναι το σημείο που χρειάζονται συνέργειες-συνεργασίες. Με συνεργασίες και με άλλους Κοι.Σ.Π.Ε. όπως ο «Διάπλους», οι «Νέοι Ορίζοντες» και ο «Βολίκας» που ασχολούνται με την παραγωγή και διάθεση προϊόντων που οι ίδιοι καλλιεργούν, μπορεί να δημιουργηθεί το κατάλληλο δίκτυο πωλήσεων. Σημαντική είναι επίσης η προβολή και προώθηση των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Η έρευνα αγοράς θα πρέπει να εξετάσει την εγχώρια παραγωγή, τον ανταγωνισμό των επιλεγμένων από τον Κοι.Σ.Π.Ε. προϊόντων προς παραγωγή, την εγχώρια κατανάλωση, τις διατροφικές συνήθειες και την καταναλωτική συμπεριφορά. Για όλα τα παραπάνω θα γίνει έρευνα, όπου συμπεριλαμβάνει τα εξής κεφάλαια:

∆ομή αγοράς
Τάσεις αγοράς
Χαρακτηριστικά των πελατών
Χαρακτηριστικά των προϊόντων
Τιµές
Τρόποι προώθησης
∆ίκτυα διανομή
Η έρευνα της αγοράς θα μας δώσει πολύτιμες πληροφορίες για τη Δημιουργία Σχεδίου Προώθησης, τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς, τις τρέχουσες τιμές των ανταγωνιστικών προϊόντων. Έτσι θα μπορέσει να δημιουργηθεί μία σωστή βάση για την βιώσιμη αγροτική παραγωγή που είναι σημαντικός τομέας στο Νομό Ημαθίας και που μαζί με τον τουρισμό αποτελούν τη «βαριά βιομηχανία» της χώρας μας.

8. Παροχή υπηρεσιών συλλογικού σκοπού (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων).

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. σε συνεργασία με άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις θα δημιουργήσει συμπράξεις για την παραγωγή αγαθών και προϊόντων που θα προάγουν τον τοπικό τουρισμό και θα δώσουν αναπτυξιακή τροχιά σε υποδομές και υπηρεσίες που σήμερα παραμένουν αναξιοποίητες. Θα δοθεί η δυνατότητα να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη θεματικού τουρισμού, όπως ο θρησκευτικός τουρισμός, καθώς ο Δήμος Βέροιας αποτελεί μοναδικό προορισμό λόγω του «Βήματος του Αποστόλου Παύλου «και έχει τις περισσότερες βυζαντινές εκκλησίες (72) από κάθε άλλο δήμο στην Ελλδάδα. Επίσης σε συνεργασία με την ΠΟ.Κοι.Σ.Π.Ε. και τις δράσεις που έχει αναπτύξει για την διασύνδεση με ξένες χώρες και φορείς κοινωνικής οικονομίας, στοχεύουμε στην εκμετάλλευση αυτού του γεγονότος για την εξιδεικευμένη και συστηματική προβολή του Δήμου Βέροιας με παροχή αντίστοιχων ειδικών υπηρεσιών. Όσον αφορά τον πολιτισμό, σκοπός είναι η διασύνδεση με φορείς όπως η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του Δήμου Βέροιας που λειτουργεί στο Χώρο Τεχνών και αποτελεί στολίδι της Βέροιας, και η ενσωμάτωση κοινών δράσεων ανάπτυξης υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και παροχής από μέρους του Κοι.Σ.Π.Ε. «Δεσμός» υπηρεσιών διασύνδεσης και προβολής μέσω άλλων Κοι.Σ.Π.Ε. και εκμετάλλευσης του δικτύου αυτών για την αύξηση του τουρισμού.

9. Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε συνεργασία με άλλες Κοιν.Σ.Επ.

Ο νόμος 4019/2011 δίνει την δυνατότητα να γίνουν συμπράξεις μεταξύ των Κοιν.Σ.Επ. για την από κοινού υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας στο χώρο της Πρόνοιας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «Δεσμός» συμμετείχε στην υποβολή πρότασης για τη δημιουργία Ένωσης Κοιν.Σ.Επ. για την παροχή έργου κοινωνικής φροντίδας. Πέραν του νόμου θα αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία από σχήματα συνεργασίας με τα οποία ο Κοι.Σ.Π.Ε. «Δεσμός» έχει συνεργαστεί. Σχετικό παράδειγμα αποτελεί η σύμπραξη με την ονομασία «Ένωση Κοιν.Σ.Επ. Εμείς Μαζί», που αποτελείται από την Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης «Κοι.Σ.Π.Ε. Αθηνά Ελπίς» και της Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας «Μέριμνα Υγείας» που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμματικής σύμβασης με το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών. Μέσω έμπειρων στελεχών που απαρτίζουν τον Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας και σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.) στην οποία ο «Δεσμός» ήδη αποτελεί μέλος, δύναται αυτός να αποτελέσει σημαντικό εταίρο για την παροχή τεχνογνωσίας έναντι άλλων Κοιν.Σ.Επ. που θα δημιουργηθούν από εδώ και στο εξής.

10. Προϊόντα και υπηρεσίες στο πλαίσιο κοινωνικής δικαιόχρησης (social franchise).

Μεγάλη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, τις οποίες ήδη έχουν αναπτύξει άλλες Κοινωνικές Επιχειρήσεις του εξωτερικού καθώς και Συνεταιρισμοί της χώρας μας. Η Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε. έχοντας συμμετάσχει σε προγράμματα και σε δίκτυα Social Franchise στην Ε.Ε. έχει αναπτύξει δίκτυο ενδιαφερόμενων Κοι.Σ.Π.Ε. για την ωρίμανση της παραχώρησης δικαιωμάτων κοινωνικής δικαιόχρησης (Social Franchise) από Κοινωνικές Επιχειρήσεις (Social Enterprises) άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας ήδη συμμετέχει σε ενδιαφερόμενες Κοινωνικές Επιχειρήσεις για εξαγορά δικαιωμάτων αλυσίδας ξενοδοχείων, τα οποία ανήκουν σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις που απασχολούν άτομα από Ε.Κ.Ο. Παράλληλα έχει γίνει επικοινωνία με άλλα Συνεταιριστικά σχήματα, όπως είναι ο Συνεταιρισμός Μαστιχοπαραγωγών Χίου, ο οποίος είναι μέτοχος στον Κοι.Σ.Π.Ε. Χίου «Ωρίων» για την πιθανότητα παραχώρησης δικαιωμάτων δικαιόχρησης της φίρμας που έχει αναπτύξει ο Συνεταιρισμός Χίου στον τομέα των καταστημάτων πώλησης προϊόντων μεσογειακής διατροφής.

11. Παροχή υπηρεσιών άθλησης και ευεξίας.

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «Δεσμός» έχει αναπτύξει μέσω των μελών του ήδη συνεργασίες με τοπικούς αθλητικούς συλλόγους για την προαγωγή της υγείας των ΛΥΨΥ που είναι συνεταιριστές και στόχος είναι η ενσωμάτωση και άλλων μελών σε καθημερινό τρόπο ζωής, που εκτός της εργασιακής αποκατάστασης, θα τους προάγει στην κοινωνική ενσωμάτωση μέσω της ήπιας και εξειδικευμένης σωματικής άσκησης. Η ανάπτυξη ενός χώρου άθλησης και ευεξίας για άτομα από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες όπως επίσης και για άτομα που λόγω κοινωνικού στίγματος (πχ. Παχυσαρκία, άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας, οροθετικοί, κλπ) θα μπορούν να παρακολουθούν εξειδικευμένα προγράμματα ήπιας σωματικής άσκησης κρίνεται κοινωνικά απαραίτητη και καθώς αποτελεί στόχο σε ομάδες πληθυσμού που βιώνουν τον αποκλεισμό και το στιγματισμό, χαρακτηρίζεται ως καινοτόμα πρακτική ανάπτυξης μιας τέτοιας επένδυσης. Αυτή η καινοτόμα ιδέα έχει προχωρήσει σε επίπεδο εξεύρεσης χώρου και προσχέδιο μελέτης αντίστοιχων ανεπτυγμένων χωρών του εξωτερικού (πχ. Σουηδία, Νορβηγία).

Αντίστοιχα έχει γίνει πρόταση στο Δήμο Βέροιας για παραχώρηση εξωτερικού χώρου, για την ανάπτυξη και λειτουργία θεματικού πάρκου γυμναστικής, με απλά όργανα γυμναστικής που θα χρησιμοποιούν μόνο το σωματικό βάρος του ατόμου ως τρόπο άσκησης. Τα εξειδικευμένα προγράμματα θα παρέχονται από επιστήμονες του Κοι.Σ.Π.Ε. σε συνεργασία με ειδικούς ψυχικής και σωματικής υγείας και η λειτουργία σχεδιάζεται με ένα μικρό αντίτοιμο να παρέχεται η είσοδος σε όλους τους πολίτες. Η καινοτομία αφορά και την ενσωμάτωση των ΛΥΨΥ μέσω της μείωσης του αποκλεισμού από την κοινωνία, και την απλή λειτουργία ενός τέτοιου πάρκου, που θα συνδυάζει και άλλες υπηρεσίες του Κοι.Σ.Π.Ε. όπως καθαριότητας και περιποίησης του χώρου.

12. Διαχείριση και λειτουργία καταφυγίου ζώων.

Στο Δήμο Βέροιας παρουσιάζεται εκτεταμμένο πρόβλημα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, γεγονός που έχει προκαλέσει πολλές φορές το μένος της κοινωνίας κυρίως λόγω ακραίων πράξεων δηλητηρίασης ζώων που έχουν προβληθεί πανελλαδικά από τα ΜΜΕ, προσβάλλοντας για ακόμα μια φορά το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου Βέροιας. Ο Δήμος Βέροιας έχει προχωρήσει ήδη στη δέσμευση χώρου για την ανάγκη συμμόρφωσης των εγκαταστάσεων που προυπήρχαν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, για την λειτουργία Καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και Κτηνιατρείου. Λόγω της οικονομικής συγκυρίας και της δυσχέρειας πρόσληψης προσωπικού από τους δήμους, έχουν γίνει ήδη επαφές με τον αντίστοιχο Αντιδήμαρχο για τη συνεργασία και την ανάληψη ευθύνης λειτουργίας και διαχείρισης του καταφυγίου ζώων από τον Κοι.Σ.Π.Ε., γεγονός που θα αποτελούσε και θεραπευτικό μέσο η ενασχόληση με τη φροντίδα ζώων για τους ΛΥΨΥ, κάτι που είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο από τη διεθνή βιβλιογραφία. Επίσης μέσω του Κοι.Σ.Π.Ε. «Δεσμός» θα μπορούσαν να γίνουν προσλήψεις προσωπικού που σε συνεργασία με εξειδικευμένους επαγγελματίες μετά την εκπαίδευση και κατάρτισή τους θα παρείχαν υπηρεσίες σίτισης και φροντίδας των ζώων σύμφωνα με τα απαιτούμενα κριτήρια ποιότητας.

Παράλληλα θα μπορούσαν να αναπτυχθεί επιχειρηματική δράση γύρων από την φροντίδα αδέσποτων ζώων σε διάφορα σημεία της πόλης, μέσω της ανάπτυξης και διαχείρισης ειδικών κάδων σίτισης και παράλληλα διαχείρισης απορριμάτων. Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «Δεσμός» έχει προχωρήσει ήδη σε επαφές με εταιρεία του εξωτερικού που παράγει αντίστοιχες τέτοιες συσκευές για την προοπτική συνεργασίας και τη μετάδοση της τεχνογνωσίας αυτών ή και μελλοντική παροχή άδειας εκμετάλλευσης, και λόγω της ιδιαιτερότητας του κοινωνικού χαρακτήρα της επιχείρησής μας υπάρχει ήδη θετική ανταπόκριση στο αίτημα αυτό.

13. Υπηρεσίες εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Πολλές επιχειρήσεις μέσω της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων επενδύουν στην καινοτομία, στην εκπαίδευση, στη συμβουλευτική και στη βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων τους. Η σωρευμένη εμπειρία των στελεχών – συνεταιριστών που συμμετέχουν στο συνεταιριστικό σχήμα εγγυώνται τη λειτουργία της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων με τρόπο που θα ενισχύει και θα υποστηρίζει διαρκώς τις εκπαιδευτικές και ανάγκες συμβουλευτικής των εργαζομένων. Παράλληλα η πλούσια τεχνογνωσία των εμπλεκομένων στο συνεταιριστικό σχήμα επαγγελματιών υγείας δύναται να δημιουργήσει διακριτή δράση για την εκπαίδευση στελεχών τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα σε θέματα Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Επιπρόσθετα, στελέχη του Κοι.Σ.Π.Ε. μπορούν να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες mentoring σε νέους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες που επιθυμούν νε δημιουργήσουν τη δική τους Κοινωνική Επιχείρηση.

Για τους παραπάνω λόγους και με το δεδομένο ότι η πρωτοβουλία σύστασης του Κοι.Σ.Π.Ε. συμμετείχε σε υπό διαμόρφωση αναπτυξιακές συμπράξεις, εφεξής υπάρχει η διοικητική και οργανωτική δυνατότητα και ωριμότητα ο «Δεσμός» να συμμετέχει ενεργά μέσω αυτής της δραστηριότητας σε όλα τα υπό δημιουργία σχήματα αναπτυξιακών συμπράξεων που θα αξιοποιήσουν ευρωπαϊκούς πόρους για την προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και του πνεύματος αλληλεγγύης και υποστήριξης σε άτομα από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Η διακριτή υπηρεσία εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας που επιχειρείται θα δώσει ουσιαστικές και ολοκληρωμένες λύσεις στις ανάγκες επιμόρφωσης και εκπαίδευσης πολλών πολιτών και επιχειρήσεων που τις έχουν ανάγκη, ιδιαίτερα στην παρούσα κοινωνική και οικονομική συγκυρία.

14. Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «Δεσμός» αποσκοπεί αφετηριακά στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε ένα προστατευμένο πλαίσιο, εντός των δικών του ορίων δραστηριοποίησης. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ολιστική αντιμετώπιση όλων των αναγκών των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, με την ειδική πρόβλεψη του νόμου για τη διατήρηση των επιδομάτων τους. Με τη συστηματική υποστήριξη της Μονάδας Συμβουλευτικής, δύναται να προωθηθούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε εργασιακά περιβάλλοντα άλλων επιχειρήσεων. Η πρόβλεψη για δημιουργία θέσεων απασχόλησης εντός μη προστατευμένου εργασιακού περιβάλλοντος είναι μία σημαντική πρόκληση για το Συνεταιρισμό. Με τον τρόπο αυτό δύναται να προωθηθούν ενεργείς πολιτικές απασχόλησης ατόμων από Ε.Κ.Ο. απ’ευθείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με την υποστήριξη πολιτικών επανένταξης ανέργων σε αυτές, μέσω του Ο.Α.Ε.Δ. Στην περίπτωση αυτή η δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε επιχειρήσεις θα συμβάλλει στην πλήρη επαγγελματική και κοινωνική ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα και παράλληλα θα επιτελέσει σημαντική παρέμβαση στον αποστιγματισμό των ψυχικών διαταραχών στην αντίληψη και στα μάτια των πολιτών.

 


Στοιχεία επικοινωνίας:
Μητροπόλεως 55, Βέροια 591 32, Ελλάδα
2331306767 6972081130 koispedesmos@gmail.com ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×