op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Συνεταιρισμός Εργαζομένων Απολλώνια Δελφική Ακαδημία

Αλληλέγγυα και Ανταλλακτικά Δίκτυα, Πολιτιστικός Ακτιβισμός , Εναλλακτικές Συλλογικότητες, Συνεργατισμός, Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Αειφορία, Δίκτυα Συνεργατικότητας και Ανάπτυξης Καινοτομίας, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Εργασιακές Κολεκτίβες

Ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων Απολλώνια Δελφική Ακαδημία αποτελεί δίκτυο της Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στην Αθήνα.Η ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΔΕΛΦΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΑΔΑ) ΚΟΙΝΣΕΠ  ιδρύθηκε από Έλληνες επιστήμονες και επαγγελματίες με όνειρο την διάσωση  της άυλης ελληνικής κληρονομιάς και του πολιτισμού. Κύριος και αμεσότερος στόχος της αποτελεί η ανάπτυξη της Δελφικής Ιδέας μέσω της οργάνωσης Συνεδρίων, Πολιτιστικών, Αθλητικών Εκδηλώσεων και Εκθέσεων.
Η ΑΔΑ λειτουργεί πάντα με στόχο την επίτευξη του συλλογικού οφέλους σε συνδυασμό με την  εξυπηρέτηση των γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Η φιλοσοφία του Συνεταιρισμού για την ικανοποίηση του συλλογικού οφέλους συνοψίζεται στο ότι είναι αναγκαία η παραγωγή προϊόντων και  παροχή υπηρεσιών που προάγουν το τοπικό, κοινωνικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.
Η  ΑΔΑ αποτελεί έναν νεοσύστατο συνεταιρισμό, ο οποίος έχει τύχει μεγάλης υποστήριξης από το Ελληνικό Κράτος και διατηρεί θεσμική συνεργασία με διεθνείς και εθνικούς θεσμούς, όπως η International Delphic Academy (IDA) μια εταιρεία του International Delphic  Council. Επίσης η ΑΔΑ  χαρακτηρίστηκε από  το Υπουργείο Πολιτισμού ως επίσημος φορέας πολιτισμού.

1. Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια όπως ορίζονται στις παρ.2 και 3 του αρ.2 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) .
Ειδικότερα, σκοπός του συνεταιρισμού είναι:
i) η βιώσιμη ανάπτυξη και
ii) η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος.

Α. Βιώσιμη ανάπτυξη
Ειδικότερα, ο Συνεταιρισμός στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης θα ασκήσει δραστηριότητες οι οποίες:

α) προωθούν την αειφορία του περιβάλλοντος,

β) συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ισότητα,

γ) προωθούν την ισότητα των φύλων,

δ) προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά

ε) προωθούν τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση, δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών.

Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού ως προς την βιώσιμη ανάπτυξη εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων

α. Προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

β. Αειφόρος γεωργία και κτηνοτροφία, η οποία δίνει έμφαση στη διατήρηση και διάδοση απειλούμενων τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών ή «φυλών» και στην αποτροπή διείσδυσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

γ. Τοπικά και περιφερειακά υποστηριζόμενη γεωργία ή κτηνοτροφία, που συμβάλλει στην ανάπτυξη απευθείας εμπορικών σχέσεων μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών και ενισχύει την προσβασιμότητα σε είδη πρώτης ανάγκης, ιδίως των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων του πληθυσμού, μέσα από την απευθείας διάθεσή τους.

δ. Δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο. Ως δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο ορίζεται η βασισμένη στο διάλογο, τη διαφάνεια και τον αλληλοσεβασμό εμπορική σύμπραξη, που επιδιώκει μεγαλύτερη ισοτιμία στο διεθνές και εγχώριο εμπόριο. Συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη, προσφέροντας καλύτερους όρους εμπορίας των προϊόντων και διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των περιθωριοποιημένων παραγωγών και εργαζομένων.

ε. Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε μικρή κλίμακα και την ανάπτυξη τεχνολογίας που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.

στ. Μείωση της παραγωγής αποβλήτων και απορριμμάτων σε τοπικό επίπεδο, με συμμετοχή των πολιτών, μέσα από την επαναχρησιμοποίηση, αξιοποίηση, ανακύκλωση των αποβλήτων ή μέσα από τον επανασχεδιασμό του τρόπου παραγωγής και διανομής των προϊόντων.

ζ. Κατασκευή και συντήρηση υποδομών και ενέργειας σε δημοκρατική συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες. η. Την ανάπτυξη δεξιοτήτων και μεταφορά τεχνογνωσίας.

θ. Εναλλακτικό, θεματικό και ήπιο τουρισμό.

ι. Σχεδιασμό και διάθεση καινοτόμων και ελεύθερων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών ή κάθε μορφή τεχνολογίας που προωθεί την ομότιμη και βασισμένη στα κοινά παραγωγή.

ια. Παραγωγή, μεταποίηση, προώθηση ή  διατήρηση της παραγωγικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου.

ιβ. Παραγωγή και προώθηση της ανεξάρτητης πολιτισμικής δημιουργίας.

ιγ. Περιβαλλοντική αναβάθμιση των οικισμών και του κτιριακού αποθέματος.

ιδ. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

Β. Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος

Ειδικότερα, ο Συνεταιρισμός στο πλαίσιο της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος θα ασκήσει δραστηριότητες οι οποίες  προάγουν την ποιότητα ζωής και παρέχουν κοινωνική προστασία σε ομάδες όπως:
ηλικιωμένοι,
βρέφη,
παιδιά,
άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις
και περιλαμβάνουν υπηρεσίες:
εκπαίδευσης,
υγείας
κοινωνικής στέγασης,
κοινωνικής σίτισης,
παιδικής φροντίδας,
μακροχρόνιας φροντίδας
κοινωνικής αρωγήςΗ παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών δεν θα πρέπει να υποκαθιστά τις γενικές υποχρεώσεις του Κράτους στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής.

Πιο αναλυτικά, οι δραστηριότητες που θα ασκεί η επιχείρηση αφορούν τα εξής:

Τη παραγωγή προϊόντων και τη παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας: πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων, η παροχή υπηρεσιών για την αναβάθμιση της ζωής των πολιτών μέσα από την παραγωγή & υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, μέσα από την έρευνα  και τη διοργάνωση προγραμμάτων θεαμάτων Πολιτισμού σε διάφορες πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και οι Δελφοί,  την οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων, συνεδρίων και αθλητικών εκδηλώσεων, που προάγουν το τοπικό, κοινωνικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. Μεταξύ αυτών και

α)Την  Οργάνωση Συνεδρίων, Πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων, Εκθέσεων  με σκοπό  την ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού, Ιστορίας  και Τέχνης και την προώθηση Κοινωνικών Αρετών με σκοπό  την ανάπτυξη της Δελφικής Ιδέας.

β)Την οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή θερινών σχολείων και εν γένει την εκπαίδευση σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του Εξωτερικού

γ) Την επιστημονική  έρευνα

δ)Την δημιουργία ψηφιακού και έντυπου εκπαιδευτικού, ψυχαγωγικού ή προωθητικού υλικού  με σκοπό την διάχυση των ανωτέρω σκοπών

ε) Την ανάπτυξη Οικολογικής συνείδησης  μέσω σεμιναρίων και εκθέσεων   περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

στ) Την προετοιμασία , οργάνωση, υλοποίηση, διαχείριση και την  συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά επιδοτούμενα προγράμματα με Φυσικό Αντικείμενο σε όλους τους επιμέρους στόχους της εταιρείας όπως περιγράφονται στο παρόν.

ζ) Την πολιτιστική και ιστορική εντόπια ανάδειξη ως φορέας πολιτισμού

η) Την προώθηση στην αγορά εργασίας νέων και μακροχρόνια ανέργων καθώς και ατόμων των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων

θ) Την δημιουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών τυπικής ανάπτυξης και Α.Μ.ΕΑ

ι) Την δημιουργία Κέντρων φροντίδας Ηλικιωμένων.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Ευελπίδων 21, Αθήνα 113 62, Ελλάδα
2108815994 chriskefala1@gmail.com, mail@apollonian.org ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×