A+ A A-
 • Πλοήγηση από το πληκτρολόγιο:
 • h Αρχική
 • n Δίκτυα αλληλεγγυης
 • a Ανταλλακτικό χαριστικό παζάρι
 • e Νέα
 • p Αρθογραφία
 • w Ποιοι είμαστε
 • c Επικοινωνία
 • t Web Tv
 • s Κοινωνική οικονομία
 • g Αλληλεγγύη
 • m Συνεργατισμός
 • x Καινοτομίες
 • u Start ups
 • o Αειφορία
 • r Δικαιώματα
 • j Ακτιβισμός
 • q Ζώα
Εναλλακτικός ΑμεΑ

Μπάρα προσβασιμότητας για ΑμεΑ

MEGA τέλος! Κόπηκε οριστικά. Αυτά είναι τα 7 κανάλια που περνάνε στην επόμενη φάση για τις 4 (;) άδειες TV

Αυτά είναι τα 7 κανάλια που περνάνε στην επόμενη φάση για τις 4 (;) άδειες TV. Συνεχίζουν 7: ΑΝΤ1, STAR, Alpha, Σκάι, Μαρινάκης, Καλογρίτσας , Εψιλον.


MEGA τέλος! Κόπηκε οριστικά.  Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας  περιγράφει λεπτομερώς τους λόγους αποκλεισμού της Τηλέτυπος Α.Ε.

Ο φάκελος του MEGA ήταν και ο πιο ελλιπής. Χαρακτηριστικό είναι πως από τις 10  σελίδες της επίσημης ανακοίνωσης για τις εταιρείες που προκρίνονται στον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών, οι 7  αφορούν ελλείψεις που είχε ο φάκελος του MEGA!

Οι 7 εταιρείες που περνάνε στην επόμενη φάση του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες είναι:


1. ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΣΚΑΙ ΑΕ)

2. ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (N.T.V.)

3. ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4. ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ALPHA)

5. ΙΩΑΝΝΗΣ-ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Χ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Τ.Π.Κ. μ.α.ε.)

6. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. (E RADIO-TV)

7. ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ Μ.Μ.Ε. Α.Ε.)


Γιατί μένουν εκτός διαγωνισμού η Dimera Media Investments και ο Ανεξάρτητος Τηλεοπτικός Πάροχος. Σε αντίθεση με το MEGA ο Ιβάν Σαββίδης (Dimera Media Investments) και ο Ανεξάρτητος Τηλεοπτικός Παρόχος από την Κύπρο έχουν κάποιες πιθανότητες ακόμα.

Η εταιρεία του Ιβάν Σαββίδη, με έδρα την Κύπρο, τέθηκε εκτός διαγωνισμού καθώς οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2015 που περιλαμβάνονται στο φάκελο της συμμετοχής δεν είναι ελεγμένες από αναγνωρισμένο ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Ωστόσο από την εταιρεία επισημαίνουν πως οι οικονομικές καταστάσεις είναι μη ελεγμένες καθώς η υποχρέωση να τις καταθέσει στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου και στον Έφορο Φορολογίας Εταιρειών λήγει την 31η Ιανουαρίου 2017 και 31η Μαρτίου 2017, αντίστοιχα.

Η κυπριακή «ITV CP» αποκλείστηκε  γιατί στο φάκελό της δεν περιλαμβανόταν η υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της μοναδικής μετόχου της εταιρείας περί υπάρξεως ή μη συμφωνίας εκχώρησης δικαιωμάτων ψήφου καθώς και οι τυχόν αντίστοιχες συμβάσεις.


Επίσης δεν περιλαμβανόταν στον φάκελο αντίγραφο ποινικού μητρώου ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο είναι παράλληλα και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. Αντί του ποινικού μητρώου είχε προσκομιστεί μια υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναφερόταν πως το εν λόγω πρόσωπο, που κατοικεί μόνιμα στο Λονδίνο. δεν έχει ποινικές καταδίκες για κανένα αδίκημα, καθώς επίσης ότι προβαίνει στην παρούσα υπεύθυνη δήλωση αντί ποινικού μητρώου, επειδή στην Αγγλία δεν εκδίδεται έγγραφο αντίστοιχο του ελληνικού αντιγράφου ποινικού μητρώου.

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: "Η εταιρεία προσκόμισε επιστολή πιστοποιημένου ορκωτού ελεγκτή στην οποία αναφέρεται ότι την 30η/6/2016 στο λογαριασμό “Συμμετοχές” της “S.N.P. SOUTHEST NETWORK PUBLIC LTD” (μοναδική μέτοχος της Υποψήφιας Εταιρείας), εμφανίζεται η κατοχή των μετοχών της Υποψήφιας Εταιρείας στην οποία συμμετέχει 100% καθώς και η καταβολή του ποσού των 24.000 ευρώ στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Ωστόσο δεν περιλαμβάνεται στο φάκελο συμμετοχής της Υποψήφιας Εταιρείας τα απαιτούμενα από την παρ. Δ.3.3.5 της Προκήρυξης, αντίγραφα του λογαριασμού όψεως ή του βιβλίου ταμείου της εταιρείας, από τα οποία να αποδεικνύεται η ανάληψη του τιμήματος για την αγορά της εν λόγω συμμετοχής.

Η εταιρεία προσκόμισε επιστολή πιστοποιημένου Ορκωτού Ελεγκτή στην οποία αναφέρεται ότι την 30η/6/2016 στο λογαριασμό “Δάνεια” της “S.N.P. SOUTHEST NETWORK PUBLIC LTD” (μοναδική μέτοχος της Υποψήφιας Εταιρείας), περιλαμβάνεται δάνειο ποσού 78.000 ευρώ το οποίο έχει λάβει από τον μέτοχο της SHERITO HOLDING LTD. Ωστόσο, δεν περιλαμβάνεται στο φάκελο συμμετοχής η απαιτούμενη σύμβαση του εν λόγω δανείου."


Οι προσφυγές


Μέχρι τις 30 Ιουλίου όλοι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να κάνουν προδικαστική προσφυγή επί της απόφασης της προεπιλογής της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.


Η επιλογή έγινε μετά τον έλεγχο πληρότητας από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton, η οποία επελέγη με πρόχειρο διαγωνισμό για μεγαλύτερη διαφάνεια.


Ο έλεγχος έγινε με βάση το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000: "Αναθέσεις Διασφάλισης εκτός από Ελέγχους και Επισκοπήσεις Ιστορικών Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών" όπως αυτό έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

Ο έλεγχος της πληρότητας, δεν υποκαθιστά το έργο των αρμόδιων επιτροπών διενέργειας του διαγωνισμού οι οποίες θα εκτελέσουν κανονικά τα καθήκοντά τους, αλλά το συμπληρώνει.

Εξετάστηκε η ορθότητα εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 3 έως και 12 του Ν. 4339/2015 καθώς και του αντίστοιχου περιεχομένου της σχετικής προκήρυξης του διαγωνισμού, σε ότι αφορά την πληρότητα των δικαιολογητικών.

Ειδικότερα η ελεγκτική εταιρεία έλεγξε:


- Τη νομική μορφή των υποψηφίων.

- Το μετοχικό κεφάλαιο των υποψηφίων.

- Την υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών.

- Το πόθεν έσχες των υποψηφίων και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται για συγκεκριμένα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαγωνιστική διαδικασία, πιθανή επιρροή που ασκούν σε άλλα τηλεοπτικά μέσα, τις πηγές προέλευσης των κεφαλαίων που διαθέτουν και τυχόν νομικές καταδίκες τους.

- Τις προϋποθέσεις που τίθενται από τη σχετική διακήρυξη, αναφορικά με το προσωπικό που θα απασχολήσουν οι διαγωνιζόμενοι

- Ζητήματα φορολογικής, ασφαλιστικής και τραπεζικής ενημερότητας των προσώπων που αναφέρονται, ζητήματα πτώχευσης ή ανάλογων καταστάσεων, ζητήματα πρόσθετων ασυμβίβαστων και όσα άλλα θέματα ορίζει ο νόμος.

Την περασμένη Δευτέρα, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις υπ' αριθμ. 129-131/2016 αποφάσεις της απέρριψε τις αιτήσεις των σταθμών Αlpha, Star Channel και Έψιλον, μετά τη συζήτηση που είχε προηγηθεί στα τέλη Ιουνίου κεκλεισμένων των θυρών.


ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΕΛΛΑΔΑ
Στο αυτόφωρο οδηγείται 58χρονος, ο οποίος αρνείται να υποβληθεί ο γιος του σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο
ΕΛΛΑΔΑ
Παρατείνονται έως και τη Μεγάλη Δευτέρα, 26 Απριλίου, οι περιορισμοί στις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού
ΕΛΛΑΔΑ
Σε μια πλατεία όπως του Βαρνάβα, αντί για ασύντακτες συγκεντρώσεις, μπορεί οι μαγαζάτορες να βάλουν τάξη καλύτερα από την αστυνομία.
ΕΛΛΑΔΑ
Από 19 Απριλίου 2021 επεκτείνεται η χρήση των self tests σε μία σειρά δραστηριοτήτων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.
ΕΛΛΑΔΑ
Βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως στα δυτικά, στα βόρεια και στο Ανατολικό Αιγαίο
ΕΛΛΑΔΑ
Δεκάδες πολίτες, έχουν συγκενρωθεί αυτή την ώρα στη πλατεία Βαρνάβα στο Παγκράτι και διαμαρτύρονται για την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων εκεί.
ΣΗΜΕΡΑΕΒΔΟΜΑΔΑΜΗΝΑΣΕΤΟΣΟΛΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
x