A+ A A-
 • Πλοήγηση από το πληκτρολόγιο:
 • h Αρχική
 • n Δίκτυα αλληλεγγυης
 • a Ανταλλακτικό χαριστικό παζάρι
 • e Νέα
 • p Αρθογραφία
 • w Ποιοι είμαστε
 • c Επικοινωνία
 • t Web Tv
 • s Κοινωνική οικονομία
 • g Αλληλεγγύη
 • m Συνεργατισμός
 • x Καινοτομίες
 • u Start ups
 • o Αειφορία
 • r Δικαιώματα
 • j Ακτιβισμός
 • q Ζώα
Εναλλακτικός ΑμεΑ

Μπάρα προσβασιμότητας για ΑμεΑ

Νέες αλλαγές στη νομοθεσία των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ)

Νέες αλλαγές στη νομοθεσία των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ)

Κατατέθηκε  στη Βουλή προς ψήφιση, το νομοσχέδιο “Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις.

 
Μεταξύ άλλων προβλέπεται:

Άρθρο 3 

Στο άρθρο 3 περιγράφεται η ιδιότητα του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, οι προϋποθέσεις που οφείλει να πληροί κάθε νομικό πρόσωπο για την απόδοση της ιδιότητας σε αυτό καθώς και ο τρόπος απόκτησης της ιδιότητας αυτής.

Στην παράγραφο 2 εισάγεται η υποχρέωση κάθε Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας περί απασχόλησης τουλάχιστον ενός εργαζομένου από το δεύτερο χρόνο λειτουργίας του και εφεξής, εφόσον από τον κύκλο οικονομικής του δραστηριότητας προκύπτουν έσοδα που καλύπτουν το κόστος μιας θέσης εργασίας πλήρους απασχόλησης ή το ισοδύναμο της σε θέσεις μερικής απασχόλησης με βάση τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή τον μισθό που ορίζει η αντίστοιχη συλλογική σύμβαση.
Άρθρο 4

Στο άρθρο 4 ρυθμίζονται τα υποστηρικτικά μέτρα για τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.Στην παράγραφο 2 ρυθμίζεται η πρόσβαση των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. γ του ν. 3912/2011 το παραπάνω Ταμείο σκοπό έχει πέραν των άλλων και την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και ειδικότερα την διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση νομικών οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Στο ίδιο πλαίσιο, η παράγραφος 3 προβλέπει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, στο πλαίσιο της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που εγγράφονται στο Μητρώο έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης και τον αναπτυξιακό νόμο.

Άρθρο 5 

Στο άρθρο 5 προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με αντισυμβαλλόμενους το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, για την υλοποίηση δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς των αντισυμβαλλομένων, τηρουμένων, κατά τα λοιπά, των αναφερομένων στο άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

 

Στο Άρθρο 9 

Στο άρθρο 9 προβλέπεται η σύσταση Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας, ως Ν.Π.Δ.Δ., σκοπός του οποίου θα είναι η χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων για την ενίσχυση των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Στο Άρθρο 13

Στο άρθρο 13 ορίζονται οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (εφεξής αναφερόμενες και ως Κοιν.Σ.Επ.) ως εκείνοι οι αστικοί συνεταιρισμοί του ν. 1667/1986 (Α’ 196), όπως ισχύει, που έχουν ως καταστατικό σκοπό τη συλλογική και την κοινωνική ωφέλεια,

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση διακρίνεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό της, εκείνης της Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης και εκείνης της Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας, αντιστοίχως.

Άρθρο 14

Στο άρθρο 14 καθορίζονται τα ζητήματα σχετικώς με τη σύσταση της Κοιν.Σ.Επ..

Καταρχάς προκύπτει ότι ακολουθείται το νομικό σχήμα του αστικού συνεταιρισμού με αποκλίσεις που εισάγει το παρόν νομοσχέδιο, προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Πρώτη απόκλιση αποτελεί η πρόβλεψη ότι δεν χρειάζονται δεκαπέντε (15) πρόσωπα για τη σύσταση αλλά επτά (7) για τις Κοιν.Σ.Επ. “Ενταξης ή πέντε (5) αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας.

Με στόχο την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος οι Κοιν.Σ.Επ. δεν αποτελούν εξαίρεση στον κανόνα που θέλει όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις να εγγράφονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Μία υποψήφια Κοιν.Σ.Επ. σε πρώτο χρόνο υποβάλλει το καταστατικό της στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας και εφόσον αυτό εγκριθεί και καταχωριστεί, ακολουθεί η εγγραφή της στο Γ.Ε.ΜΗ.

 

Στο αρ.16, εισάγονται ρυθμίσεις που σχετίζονται με τις σχέσεις μεταξύ των μελών της Κοιν.Σ.Επ

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις επιδιώκουν τη δημιουργία θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας και ως εκ τούτου τα μέλη της που εργάζονται σε αυτή απολαμβάνουν σχέση εξαρτημένης εργασίας, αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκάστοτε εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Για την υποστήριξη της επιχείρησης, με στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων βιώσιμης επιχειρηματικής πορείας, τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να προσφέρουν έργο στην επιχείρηση επί τη βάσει μιας έγγραφης σύμβασης εντολής που συνάπτεται μεταξύ μελών και Κοιν.Σ.Επ. στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η παρεχόμενη υπηρεσία και η μέγιστη διάρκειά της που σε κάθε περίπτωση δε μπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδομαδιαίως. 

 

Μεταξύ άλλων προβλέπεται στο άρθρο 20:

Στο άρθρο 20 προβλέπεται ο τρόπος διανομής των κερδών.

Τα κέρδη διατίθενται κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, για την αύξηση της φερεγγυότητας της Κοιν.Σ.Επ. έναντι των τρίτων.

 Επίσης, τα κέρδη διατίθενται κατά ποσοστό έως 35% στους εργαζόμενους της Κοιν.Σ.Επ., ως κίνητρο παραγωγικότητας και ισχυρής συμμετοχής στην εκπλήρωση των σκοπών της επιχείρησης.

 Το υπολειπόμενα κέρδη, αφενός, επανεπενδύονται στην επιχείρηση και συμβάλλουν στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή της μέσω της επιλογής, ανάληψης και διεκπεραίωσης νέων δραστηριοτήτων και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και αφετέρου διατίθενται για δράσεις συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας σε συμφωνία με τους καταστατικούς σκοπούς της επιχείρησης.

Με απώτερο σκοπό, μάλιστα, την ενίσχυση των κοινωνικών επενδύσεων στο άρθρο προβλέπεται η φορολογική απαλλαγή του ποσοστού κατ’ ελάχιστον 10% και κατά μέγιστο 30% επί των κερδών που διατίθεται για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας. 

 

Στο ‘άρθρο 23 και 24 καθορίζεται ζητήματα σύστασης Συνεταιρισμού Εργαζομένων

Στο άρθρο 23 ορίζονται οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων (εφεξής Συν.Εργ.) ως εκείνοι οι αστικοί συνεταιρισμοί του ν. 1667/1986 ), όπως ισχύει, που έχουν εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα και παράγουν συλλογική ωφέλεια, δηλαδή επιτυγχάνουν την από κοινού εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών τους, μέσα από τη δημιουργία ισότιμων σχέσεων παραγωγής, τη δημιουργία θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας και τη συμφιλίωση προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ενώ επίσης ορίζεται ότι στους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων συμμετέχουν αποκλειστικά και μόνο φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιθυμούν να βιοποριστούν με συλλογικό και αυτόνομο τρόπο, παράγοντας από κοινού αγαθά και υπηρεσίες για τρίτου.

Στο άρθρο 24 καθορίζονται τα ζητήματα σχετικώς με τη σύσταση του Συνεταιρισμού Εργαζομένων. Με στόχο την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων δεν αποτελούν εξαίρεση στον κανόνα που θέλει όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις να εγγράφονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Ένας υποψήφιος Συν.Εργ. σε πρώτο χρόνο υποβάλλει το καταστατικό του στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας και εφόσον αυτό εγκριθεί και καταχωριστεί, ακολουθεί η εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ.

Από την Ομάδα Εργασίας της  ILFconsultingΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ
Η ανταπόκριση των Συνεταιρισμών και των άλλων φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας -ILO
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ
Η Σ.Ε.ΒΙΟΜΕ ξανά στις Αγορές Παραγωγών Χωρίς Μεσάζοντες - Πού θα βρείτε τα φυσικά καθαριστικά
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ
Η Συντονιστική Επιτροπή ίδρυσης Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων κάνει προσπάθεια προς αυτή τη κατεύθυνση.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ
Ζητάμε τη βοήθεια του παγκόσμιου κινήματος στην επανασύνδεση του ρεύματος ή στην απόκτηση μίας γεννήτριας, ώστε να συνεχίσουμε ανεμπόδιστα την παραγωγή και η οποία θα μας βοηθήσει στην ανεξαρτητοποίησή μας.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ
Άντρες με χακί, ένοπλοι κυκλοφορούν στο σκοτάδι με απαγόρευση κυκλοφορίας και καταστέλλουν. Τί μας θυμίζει;
ΣΗΜΕΡΑΕΒΔΟΜΑΔΑΜΗΝΑΣΕΤΟΣΟΛΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
x