A+ A A-
 • Πλοήγηση από το πληκτρολόγιο:
 • h Αρχική
 • n Δίκτυα αλληλεγγυης
 • a Ανταλλακτικό χαριστικό παζάρι
 • e Νέα
 • p Αρθογραφία
 • w Ποιοι είμαστε
 • c Επικοινωνία
 • t Web Tv
 • s Κοινωνική οικονομία
 • g Αλληλεγγύη
 • m Συνεργατισμός
 • x Καινοτομίες
 • u Start ups
 • o Αειφορία
 • r Δικαιώματα
 • j Ακτιβισμός
 • q Ζώα
Εναλλακτικός ΑμεΑ

Μπάρα προσβασιμότητας για ΑμεΑ

Δυνατότητα ένταξης μακροχρόνια ανέργων σε προγράμματα απασχόλησης στο δημόσιο

Δυνατότητα ένταξης με Κ.Υ.Α. μακροχρόνια ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης στο δημόσιο τομέα.


Τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις», με την οποία παρέχεται η δυνατότητα ένταξης, με Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α), μακροχρόνια ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης στο δημόσιο τομέα.

Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται οι φορείς υποδοχής τους, τα κριτήρια επιλογής και ένταξης τους σε αυτά, η διαδικασία ένταξης, η διάρκεια και οι όροι απασχόλησης, η χρηματοδότηση των προγραμμάτων και οι αμοιβές όσων ενταχθούν σε αυτά, κ.λπ. Θεωρείται άκυρη η παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου για τους εντασσόμενους στα ανωτέρω προγράμματα.επιχορήγησης του ΟΑΕΔ από πόρους του ΙΊΔΕ (εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους) ή του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την υλοποίηση των προαναφερόμενων προγραμμάτων.
Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση των προγραμμάτων είναι ο Ο.Α.Ε.Δ., ενώ το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), εποπτεύει την τήρηση των αρχών της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας και ελέγχει τη νομιμότητα των διαδικασιών επιλογής των ανέργων.

Αναλυτικά οι τροπολογία αναφέρει :

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
«ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

Άρθρο…
Ένταξη μακροχρόνια ανέργων σε προγράμματα απασχόλησης

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και με σκοπό την ανάσχεση της ανεργίας και ως έκτακτο μέτρο, ιδρύεται η δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων απασχόλησης στο δημόσιο τομέα των μακροχρονίως ανέργων, καθόσον η διαρκής και επί μακρόν απομάκρυνσή τους από την εργασία μπορεί να έχει ανεπανόρθωτες συνέπειες στην πιθανότητα επαναπασχόλησής τους. Συγκεκριμένα:
Με την πρώτη παράγραφο, προβλέπεται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφαση των συναρμοδίων υπουργών, των Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως αρμοδίου για τον ορισμό των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα που θα υποδεχθούν τους μακροχρόνια ανέργους, του υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ως οικονομικώς αρμοδίου για τη χρηματοδότηση των σχεδιαζόμενων προγραμμάτων από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος), του υπουργού Οικονομικών, ως οικονομικώς αρμοδίου για την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού και του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως καθ’ ύλην αρμοδίου για την καταπολέμηση της ανεργίας, η οποία απόφαση θα βασίζεται σε εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.»).
Περαιτέρω, στην αυτή παράγραφο προσδιορίζεται το πλαίσιο του δημοσίου τομέα που θα μπορεί να απασχολήσει τους ωφελούμενους ανέργους και ορίζονται τα στοιχεία που θα αποτελέσουν το περιεχόμενο της κοινής υπουργικής απόφασης.
Με την δεύτερη παράγραφο, διευκρινίζεται ότι για τους ανωτέρω ωφελουμένους απαγορεύονται η τυχόν παράταση, η σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος και η μετατροπή των προσλήψεων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.
Με την τρίτη παράγραφο ορίζεται ότι η υλοποίηση του προγράμματος ανατίθεται στον ΟΑΕΔ.
Με την τέταρτη παράγραφο ορίζεται η προέλευση των πόρων χρηματοδότησης του προγράμματος, ήτοι από πόρους του Π.Δ.Ε. (εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους) ή του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης.
Στην πέμπτη παράγραφο, προβλέφθηκε ότι το Α.Σ.Ε.Π. εποπτεύει την τήρηση των αρχών της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών επιλογής των ανέργων και ελέγχει τη νομιμότητα αυτής. Μάλιστα, αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλογής ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων κάποιος υποψήφιος κατατάχθηκε στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης, η ένταξή του ανακαλείται υποχρεωτικά, με απόφαση του αρμόδιου  οργάνου του φορέα υποδοχής.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
«ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

«Άρθρο…
Ένταξη μακροχρόνια ανέργων σε προγράμματα απασχόλησης

1. Με απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.»), είναι δυνατή η ένταξη μακροχρόνια ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101).
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και εξειδικεύονται τα παρακάτω:
α) οι φορείς υποδοχής τους,
β) τα κριτήρια επιλογής και ένταξής τους σε αυτά,
γ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της συνδρομής των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής των υποψηφίων,
δ) η διαδικασία ένταξης, η διάρκεια και οι όροι απασχόλησης,
ε) η χρηματοδότηση των προγραμμάτων και οι αμοιβές όσων ενταχθούν σε αυτά,
στ) οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία για την αναστολή ή τη διακοπή της απασχόλησης ανέργου ή και του προγράμματος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίησή του.
2. Στους εντασσόμενους στα ειδικά προγράμματα απασχόλησης της παραγράφου 1 του παρόντος εφαρμόζεται η διάταξη του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (Α’28).
3. Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση των προγραμμάτων του παρόντος άρθρου είναι ο Ο.Α.Ε.Δ., ο οποίος εκδίδει δημόσια πρόσκληση για κάθε πρόγραμμα, όπου εξειδικεύει τις λεπτομέρειες εφαρμογής τους.
4. Για τα παραπάνω προγράμματα είναι δυνατή η επιχορήγηση του Ο.Α.Ε.Δ. από πόρους του Π.Δ.Ε. (εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους) ή του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με  μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης.
5. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) εποπτεύει την τήρηση των αρχών της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας και ελέγχει τη νομιμότητα των διαδικασιών επιλογής των ανέργων. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλογής ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ο υποψήφιος κατατάχθηκε στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης, η ένταξή του ανακαλείται υποχρεωτικά, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του φορέα υποδοχής.»

 

ilfconsult.com


ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ
Βασικότερες αλλαγές είναι: η ευελιξία στο οκτάωρο εργασίας, η προώθηση ευέλικτων μορφών απασχόλησης και η κήρυξη απεργίας
ΕΡΓΑΣΙΑ
Απλοποίηση διατάξεων περί διακανονισμού οφειλών. Υποχρεωτικότητα προσωρινής σύνταξης. Χρόνος ασφάλισης στον ΟΓΑ αμφισβητούμενος από ΟΑΕΕ Προσυνταξιοδοτική βεβαίωση κ.α
ΕΡΓΑΣΙΑ
Εάν μια εταιρεία μειώσει τις ώρες εργασίας της σε τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, το κράτος πρέπει να καλύψει ένα ορισμένο ποσό του κόστους.
ΕΡΓΑΣΙΑ
Τις αμέσως επόμενες μέρες, θα κατατεθεί στη Βουλή ρύθμιση περαιτέρω απλούστευσης
ΕΡΓΑΣΙΑ
Η Πανελλαδική Ανεξάρτητη Ταξική Εργατική Κίνηση διοργανώνει το Σάββατο 20/3 στις 19:00 διαδικτυακή εκδήλωση
ΕΡΓΑΣΙΑ
Περισσότερες από 1.000 αιτήσεις σε 3 ώρες για το νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας
ΣΗΜΕΡΑΕΒΔΟΜΑΔΑΜΗΝΑΣΕΤΟΣΟΛΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
x