A+ A A-
 • Πλοήγηση από το πληκτρολόγιο:
 • h Αρχική
 • n Δίκτυα αλληλεγγυης
 • a Ανταλλακτικό χαριστικό παζάρι
 • e Νέα
 • p Αρθογραφία
 • w Ποιοι είμαστε
 • c Επικοινωνία
 • t Web Tv
 • s Κοινωνική οικονομία
 • g Αλληλεγγύη
 • m Συνεργατισμός
 • x Καινοτομίες
 • u Start ups
 • o Αειφορία
 • r Δικαιώματα
 • j Ακτιβισμός
 • q Ζώα
Εναλλακτικός ΑμεΑ

Μπάρα προσβασιμότητας για ΑμεΑ

Συνέδριο για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία από το ΑΠΘ

Συνέδριο για την Αλληλέγγυα Κοινωνική και Συνεργατική Οικονομία από το ΑΠΘ

Η διεπιστημονική ερευνητική ομάδα για τα κοινά και την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία (ΚΑΟ), η οποία έχει συσταθεί με κέντρο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, έχει στόχο τη μελέτη των εναλλακτικών μορφών οργάνωσης που έχουν αναδυθεί παγκόσμια τα τελευταία χρόνια, αποβλέποντας μεταξύ άλλων στην επαναθεμελίωση της οικονομίας σε δίκαιες και ισότιμες κοινωνικές σχέσεις, στην εδραίωση και διεύρυνση των Κοινών, στην άμεση δημοκρατία, στην καταπολέμηση κάθε είδους σχέσεων εξουσίας, στην ανάδειξη και το σεβασμό της διαφοράς, στην αλληλεγγύη και τη συνεργασία, στο σεβασμό της οικολογικής ισορροπίας. 

Το συνέδριο προσπαθεί για πρώτη φορά να συγκεντρώσει όλο το επιστημονικό δυναμικό που ασχολείται με τις παραπάνω θεματικές στην Ελλάδα.

Μέσα από τις διεργασίες του, είναι επιθυμητό όχι μόνο να προαχθεί η σχετική έρευνα με την ανταλλαγή ιδεών, μελετών και προβληματισμών, αλλά και να συζητηθεί η δυνατότητα μελλοντικών ερευνητικών και εκπαιδευτικών συνεργειών στα εν λόγω πεδία των κοινών και της ΚΑΟ, καθώς και η πιθανότητα ίδρυσης ενός σχετικού επιστημονικού φορέα.

Προτεινόμενες θεματικές ενότητες

Οι θεματικές ενότητες / υπο-ενότητες που μέχρι στιγμής προτείνονται από την επιστημονική επιτροπή είναι οι ακόλουθες:

[1η Θεματική]
• ΚΑΟ & κοινά: Ορισμοί, Αναλυτικό, Μεθοδολογικό πλαίσιο
• Ορισμοί, αρχές και εννοιολόγηση (κοινωνική οικονομία, αλληλέγγυα οικονομία, τρίτος τομέας, μη κερδοσκοπικός τομέας, κοινωνία των πολιτών, κοινά – commons, συνεταιρισμοί και κοινωνικές επιχειρήσεις κλπ)
• Αναλυτικό πλαίσιο ΚΑΟ και κοινών (αυτοδιαχείριση, αυτονομία, θέσπιση του κοινού, commοning, ενθυλάκωση, queer economics, ποικίλες οικονομίες, ρωγμές ετερότητα οικονομικός και προνιακός πλουραλισμός, τρίτος δρόμος, κοινωνικό κεφάλαιο κλπ)
• Μεθοδολογία της έρευνας και επιστημολογία για την ΚΑΟ και τα κοινά (ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι: συμμετοχική έρευνα δράσης, εθνογραφία, grounded theory κοκ, μεθοδολογικός ατομικισμός, δομισμός και μεταδομισμός, κριτική προσέγγιση κλπ)

[2η Θεματική]
• ΚΑΟ & κοινά: Η ελληνική και διεθνής εμπειρία από το παρελθόν στο μέλλον
• Μορφές οργάνωσης της ΚΑΟ και παράγοντες ανάδυσης και βιωσιμότητας (Συνεταιριστική εργασία / παραγωγή / κατανάλωση / προμήθεια – Κοινοτ(ων)ική Διαχείριση / Στήριξη εγχειρημάτων, Ομότιμη παραγωγή, co-production, sharing economy, κλπ)
• ΚΑΟ, κοινά, και τομείς οικονομικής δραστηριότητας (Αγροτοδιατροφικός τομέας, Μεταποίηση, Ενέργεια, Νερό, Κατοικία, Διαχείριση απορριμμάτων, Εμπόριο, Τουρισμός, Εστίαση, Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες, Εκδόσεις, Παραγωγή λογισμικού, design, ΜΜΕ και λοιποί Δημιουργικοί κλάδοι,  Χρηματοδότηση κλπ)
• KAO και κοινά στην παιδεία, τον πολιτισμό και τις τέχνες (εναλλακτικές εκπαιδευτικές δομές, κολεκτίβες καλλιτεχνών, πολιτιστικά δρώμενα και συλλογικότητες κλπ)
• ΚΑΟ, κοινά, κοινωνικό όφελος και αλληλεγγύη (Εργασιακή / κοινωνική ένταξη και Κοινωνική φροντίδα: ηλικιωμένοι, παιδιά, άστεγοι, πρόσφυγες-μετανάστες, φυλακισμένοι, άτομα με αναπηρία, κλπ, Κοινωνική ασφάλιση, Κοινωνική στέγαση, Υγεία κλπ)
• ΚΑΟ, κοινά και δικτυώσεις / χωρική ολοκλήρωση (Τοπικές δικτυώσεις / ολοκλήρωση: Κοινωνικοί χώροι, Δημόσιοι χώροι ως κοινό, Συστάδες, Εναλλακτικά ανταλλακτικά δίκτυα / νομίσματα, Οικοκοινότητες, κλπ. Διεθνείς δικτυώσεις, Συνεταιριστικοί Όμιλοι κλπ)
• ΚΑΟ, κοινά, Θεσμικό πλαίσιο και δημόσιες πολιτικές (Νομικές μορφές, Δημόσιες πολιτικές -επιδοτήσεις, απαλλαγές κοκ-, συνέργειες με την Τοπική αυτοδιοίκηση, Συλλογική εκπροσώπηση και διαβούλευση, Χωρικός σχεδιασμός, Συμμετοχικός σχεδιασμός, Θεσμικό πλαίσιο για την ιδιοκτησία -πνευματική, γης, ακινήτων κοκ- και κοινά, το δικαίωμα πρόσβασης / διαχείρισης των κοινών από την πλευρά του διεθνούς δικαίου κλπ)
 
[3η Θεματική]
• ΚΑΟ & Κοινά: Προεκτάσεις και μετασχηματιστική δυναμική
• ΚΑΟ, Κοινά και κοινωνικός μετασχηματισμός (η ΚΑΟ / κοινά ως κοινωνικό κίνημα και οι σχέσεις τους με τα κοινωνικά κινήματα, Σχέσεις με το κράτος: Συνέργεια ή ανταγωνισμός, Σχέσεις με την αγορά κλπ)
• ΚΑΟ, κοινά και χώρος (Κοινά και σύγχρονοι μετασχηματισμοί του δημόσιου χώρου, Κοινά στον χώρο της πόλης: από τη γειτονιά στη μητρόπολη, Κοινά στον εξωαστικό χώρο: γη και περιβάλλον ως δημόσια αγαθά, ΚΑΟ, Κοινός χώρος και κλίμακα: από το τοπικό στο παγκόσμιο, Κοινά εν κινήσει κλπ)
• ΚΑΟ, κοινά και Εναλλακτικές προσεγγίσεις / πολιτικές της «ανάπτυξης» από την τοπική έως την παγκόσμια κλίμακα  (μεταανάπτυξη, οικονομίες της κοινότητας, αποανάπτυξη, τοπικοποίηση, βιώσιμη ανάπτυξη, ανθεκτικότητα, transition town κλπ)
• Η εκπαίδευση της ΚΑΟ (μετασχηματισμοί της ανθρώπινης συνείδησης και κοινωνικότητας, τα κοινά της γνώσης κλπ) 
• ΚΑΟ, κοινά και καινοτομία (τεχνολογία, δημιουργικότητα, επιχειρηματικότητα, οργάνωση παραγωγής, οργάνωση εργασίας, διοίκηση κλπ)
• ΚΑΟ, κοινά και φύλο (έμφυλες αναλύσεις των κοινών και ΚΑΟ, σχέσεις των φύλων και κοινά κλπ)


ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ
Oι κάτοικοι δεν είναι μόνο συγχωριανοί, συγγενείς και φίλοι, αλλά και συνεταίροι,
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ
Συζητήσεις για τη ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ
Το Σάββατο 12/06/2021 στις 12 π.μ. θα γίνει η πέμπτη διαδικτυακή εκπομπή - συζήτηση της Συνεργατικής Κοινωνίας
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ
Διαδικτυακή εκπομπή - συζήτηση της Συνεργατικής Κοινωνίας, με θέμα: "Ενεργειακές Πολιτικές και Ενεργειακές Κοινότητες"
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ
Το Σάββατο 22/05/2021 στις 12 πμ. θα γίνει η δεύτερη διαδικτυακή εκπομπή – συζήτηση της Συνεργατικής Κοινωνίας
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ
Χάρις στο διαδίκτυο απολαύσαμε, ένα εξαιρετικό διαδικτυακό εργαστήριο προβληματισμού, με τον καθ. Ανδρέα Λύτρα με επίκεντρο την «Μισθωτή εργασία και τα όριά της.
ΣΗΜΕΡΑΕΒΔΟΜΑΔΑΜΗΝΑΣΕΤΟΣΟΛΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
x