A+ A A-
 • Πλοήγηση από το πληκτρολόγιο:
 • h Αρχική
 • n Δίκτυα αλληλεγγυης
 • a Ανταλλακτικό χαριστικό παζάρι
 • e Νέα
 • p Αρθογραφία
 • w Ποιοι είμαστε
 • c Επικοινωνία
 • t Web Tv
 • s Κοινωνική οικονομία
 • g Αλληλεγγύη
 • m Συνεργατισμός
 • x Καινοτομίες
 • u Start ups
 • o Αειφορία
 • r Δικαιώματα
 • j Ακτιβισμός
 • q Ζώα
Εναλλακτικός ΑμεΑ

Μπάρα προσβασιμότητας για ΑμεΑ

160.000 ψηφιακά τεκμήρια για τον ελληνικό πολιτισμό διαθέσιμα δωρεάν στο διαδίκτυο!

Το SearchCulture.gr είναι μια ανοικτή διαδικτυακή πύλη που προσφέρει κεντρική πρόσβαση και ενιαία αναζήτηση σε ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο που παράγεται στη χώρα μας από έγκριτους φορείς.

Ο συσσωρευτής (Aggregator) που αναπτύχθηκε από το ΕΚΤ συσσωρεύει μεταδεδομένα που εξασφαλίζουν πρόσβαση σε ψηφιακό ή ψηφιοποιημένο περιεχόμενο, ποικίλων τύπων, από τους πολιτιστικούς φορείς που το παράγουν και τα διαθέτει στο ευρύ κοινό μεσω ενός σύγχρονου και φιλικού περιβάλλοντος που διαθέτει προηγμένες λειτουργίες αναζήτησης και εξελιγμένες δυνατότητες πλοήγησης.

Το περιεχόμενο που συσσωρεύεται στο SearchCulture.gr υπόκειται σε ελέγχους ποιότητας και σημασιολογικό εμπλουτισμό, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η συμμόρφωση του με προδιαγραφές διαλειτουργικότητας, περιγραφής μεταδεδομένων ανάλογα με τον τύπο, ψηφιακής επιμέλειας περιεχομένου, ενώ για τη διάθεσή του και την επανάχρηση εφαρμόζονται διεθνείς πολιτικές.

Με το σύνολο των υπηρεσιών και διεργασιών αυτών το ΕΚΤ αναδεικνύει την ψηφιακή μας κληρονομιά μέσω σύγχρονων τεχνολογιών και υποδομών και διασφαλίζει στο διηνεκές το αποτέλεσμα μεγάλων έργων ψηφιοποίησης που χρηματοδοτούνται με δημόσιους, αλλά και ιδιωτικούς πόρους, προς όφελος της ευρύτερης κοινότητας. Τα μεταδεδομένα, σε συμφωνία με τους φορείς, τροφοδοτούν αναγνωρισμένες διεθνείς πλατφόρμες πολιτιστικού περιεχομένου, όπως είναι η Europeana.

Το περιεχόμενο και οι φορείς

Χιλιάδες τεκμήρια, ενός μεγάλου αριθμού και εύρους δραστηριότητας πολιτιστικών φορέων της χώρας μας, όπως μουσεία, αρχεία, εφορίες αρχαιοτήτων, δήμοι, πολιτιστικοί οργανισμοί, διατίθενται στο πλήρως οργανωμένο ψηφιακό περιβάλλον ενιαίας πρόσβασης και προηγμένης αναζήτησης searchculture.gr του ΕΚΤ, διατηρώντας συνδέσμους στον δικτυακό τόπο των συλλογών του κάθε φορέα. Τα μεταδεδομένα διατίθενται ανοικτά με άδειες χρήσης Creative Commons ή άλλες παρόμοιες άδειες χρήσης, ενώ για το ψηφιακό περιεχόμενο ισχύει ό,τι εφαρμόζει ο κάθε φορέας στον οποίο ανήκει.

Οι φορείς, που εντάσσουν τα μεταδεδομένα τους στο searchculture.gr εξασφαλίζουν διεθνή διαχρονική προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού τους πλούτου και ως εκ τούτου τοποθετούνται με εξέχοντα τρόπο στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον του ψηφιακού πολιτισμού. Αξιοποιώντας τις εθνικές υποδομές του που εκ του ρόλου του διασφαλίζει το ΕΚΤ, αυξάνουν την ευρεσιμότητα του περιεχομένου τους, ενισχύουν την αξία της τεκμηρίωσής του και εξασφαλίζουν τις βέλτιστες προϋποθέσεις επανάχρησής του.

Στο searchculture μπορεί να διαθέσει περιεχόμενο κάθε οργανισμός της χώρας που διαθέτει ανοικτό πολιτιστικό περιεχόμενο, υποβάλλοντας εκδήλωση ενδιαφέροντος εδώ.

Τεχνολογική eυποδομή

Το searchculture.gr στηρίζεται σε μία επεκτάσιμη και παραμετροποιήσιμη διαχειριστική πλατφόρμα η οποία αποτελείται από επιμέρους συστήματα και εργαλεία που ολοκληρώνουν το κύκλο ζωής του περιεχομένου από τη συλλογή και την εισαγωγή του μέχρι και τη διάθεση του.

Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί σύστημα συγκομιδής μεταδεδομένων και ψηφιακών αρχείων (Harvester), το οποίο συλλέγει μεταδεδομένα και ψηφιακά αρχεία από τους φορείς περιεχομένου και επιπλέον δημιουργεί εικόνες προεπισκόπησης. Μετά την συγκομιδή, το περιεχόμενο ελέγχεται και πιστοποιείται από το Σύστημα Πιστοποίησης της Συμμόρφωσης με Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας (Validator) και εμπλουτίζεται σημασιολογικά από το Σύστημα Λεξιλογίων και Σημασιολογικού Εμπλουτισμού (Semantics.gr). Η διαδικασία εισαγωγής πραγματοποιείται μέσα από το Διαχειριστικό Σύστημα Εισαγωγής Περιεχομένου (Ingestion management) του SearchCulture και το περιεχόμενο τελικά δημοσιοποιείται στη Διαδικτυακή Πύλη Ενιαίας Αναζήτησης και Διάθεσης Περιεχομένου ως Linked Data (SearchCulture.gr). Τόσο η πλατφόρμα όσο και τα επιμέρους υποσυστήματα σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου από το EKT

Το ξεκίνημα

Το ξεκίνημα της ανάπτυξης της υπηρεσίας Ενιαίας Αναζήτησης Ψηφιακού Περιεχομένου searchculture.gr έγινε στο πλαίσιο του έργου "Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοιχτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου". Σε πρώτη φάση εντάχθηκε το ψηφιακό υλικό των φορέων των Προσκλήσεων 31 και 31.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση” της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Η υπηρεσία ανέβηκε για πρώτη φορά στο διαδίκτυο στις αρχές του 2015. Έκτοτε εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες συλλογές που προστίθενται από έγκριτους φορείς της χώρας και αναβαθμίζεται με λειτουργίες προστιθέμενης αξίας.

Η προστιθέμενη αξία του ΕΚΤ

Το ΕΚΤ προσθέτει αξία στο περιεχόμενο και στην ευρεσιμότητά του μέσω μιας σειράς υπηρεσιών που έχει αναπτύξει και προσφέρει:

Υπηρεσία πιστοποίησης προδιαγραφών περιεχομένου

Η υπηρεσία ελέγχει τη συμμόρφωση περιεχομένου με διεθνή, αναγνωρισμένα πρότυπα και προδιαγραφές, προσφέροντας στους φορείς υπηρεσίες πιστοποίησης ποιότητας του περιεχομένου τους.

Η υπηρεσία παρέχεται μέσα από διαδικτυακή εφαρμογή https://validator.ekt.gr που χειρίζονται εξουσιοδοτημένοι χρήστες. Παράγει αναφορές με τα αποτελέσματα των ελέγχων και προσφέρει δυνατότητες ενσωμάτωσης περισσότερων ελέγχων και επέκτασής τους σε άλλα σχήματα μεταδεδομένων, εφόσον το επιθυμεί ο φορέας.

Οι προδιαγραφές που εφαρμόζονται αφορούν σε πρότυπα μεταδεδομένων, ψηφιοποίησης υλικού και πρωτόκολλα διαλειτουργικότητας. Είναι αποτέλεσμα μελέτης οι οποία βασίστηκε στην πολύχρονη εμπειρία του ΕΚΤ, σε διεθνείς καλές πρακτικές και σε καθιερωμένα πρότυπα. Στις προδιαγραφές έχουν ληφθεί υπόψη οι απαιτήσεις τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης ανά κατηγορία υλικού (π.χ. έντυπο υλικό, φωτογραφίες, χάρτες, έργα τέχνης κλπ.) καθώς και οι απαιτήσεις διάθεσης του υλικού στην ευρωπαϊκή πύλη Europeana και σε άλλους αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς.

Υπηρεσία σημασιολογικoύ εμπλουτισμού

Το ΕΚΤ εμπλουτίζει το περιεχόμενο που συσσωρεύεται στην διαδικτυακή πύλη του searchculture.gr με συνδέσμους σε καθιερωμένα λεξιλόγια και θησαυρούς όρων και το ομογενοποιεί, βελτιώνοντας, έτσι, τις υπηρεσίες αναζήτησης και πλοήγησης του searchculture.gr.

Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή του Σύστηματος Λεξιλογίων και Σημασιολογικού Εμπλουτισμού semantics.gr του ΕΚΤ, το οποίο περιλαμβάνει ένα πρωτότυπο και ιδιαίτερα φιλικό εργαλείο για μαζικό ημιαυτόματο σημασιολογικό εμπλουτισμό και ομογενοποίηση περιεχομένου.

Υπηρεσία ασφαλούς διαφύλαξης

Οι φορείς που διαθέτουν το περιεχόμενο τους στην πύλη searchculture.gr μπορούν ταυτόχρονα να εξασφαλίσουν την μακροχρόνια διαφύλαξη του αξιοποιώντας την υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης Ψηφιακού Περιεχομένου του ΕΚΤ .

H υπηρεσία διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας και διαφύλαξης ψηφιακών πόρων διασφαλίζοντας την συνεχιζόμενη πρόσβαση σε αυτό. Έτσι, οι φορείς απαλλάσσονται από την ανάγκη φύλαξης του περιεχομένου τους σε συστήματα με περιορισμένη διάρκεια ζωής και αποφεύγουν το ενδεχόμενο εκ νέου ψηφιοποίησης ήδη ψηφιοποιημένου υλικού, λόγω καταστροφών ή παλαιότητας του εξοπλισμού τους.

Υπηρεσίες αναζήτησης και εξερεύνησης περιεχομένου

Η μηχανή αναζήτησης της πύλης searchculture.gr προσφέρει στους χρήστες προηγμένη αναζήτηση και εξελιγμένες υπηρεσίες εξερεύνησης του υλικού, μέσα από ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον.

Η αναζήτηση μπορεί να εξειδικευθεί ανά φορέα και ανά σημασιολογική κατηγορία (π.χ. τύπος υλικού, θέμα, χρονολογικός προσδιορισμός) αξιοποιώντας φίλτρα αναζήτησης. Όλα τα πεδία αναζήτησης υποστηρίζουν μηχανισμό αυτόματης συμπλήρωσης (autocomplete) για την εμφάνιση προτεινόμενων τιμών από δυναμική λίστα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σελιδοποιημένα, ενώ για κάθε τεκμήριο προβάλλεται εικόνα προεπισκόπησης, συνοδευόμενη από βασικές πληροφορίες όπως τίτλος, πάροχος και δικαιώματα διάθεσης.

Μία επιπλέον υπηρεσία εξερεύνησης του περιεχομένου προσφέρει την δυνατότητα φιλτραρίσματος των αποτελεσμάτων μέσω facet queries, το οποίο επιτρέπει την επιλογή προβολής συγκεκριμένων εγγραφών βάση προτυποποιημένου τύπου τεκμηρίου, άδειας χρήσης, κτλ. Η καρτέλα τεκμηρίου περιγράφει το τεκμήριο και προβάλει και την RDF αναπαράστασή του.

Με την υλοποίηση των προηγμένων υπηρεσιών αναζήτησης, πλοήγησης και εξερεύνησης, επιτυγχάνεται η αύξηση της ευρεσιμότητας του υλικού και ως εκ τούτου της ανάδειξής του, αποδίδοντας στο χρήστη αποτελέσματα με μεγαλύτερη ακρίβεια και σημασιολογική συνοχή.


ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Δύο κείμενα του στο enallaktikos.gr και "ο υπέροχος «Μίστερ Μπούλντογκ»" | Του Γιώργου Σπύρου
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ποίησή του έχουν μελοποιήσει ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Νίκος Κυπουργός, ο Τάσος Μελετόπουλος, ο Στάμος Σέμσης και ο Νίκος Σαραγούδας με τον Γιώργο Τρανταλίδη.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Το ζήτημα της Επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα ήταν ένα από τα κύρια θέματα στην ημερήσια διάταξη της 22ης Συνόδου της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η Κινηματογραφική Λέσχη Μεσοποταμίας διοργανώνει προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ "Παρόντες", του Γιώργου Αυγερόπουλου
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πόση αγάπη και ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και την τέχνη μπορούν να χωρέσουν μέσα σε ένα εικαστικό διαδικτυακό εργαστήρι;
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η Θεατρική Ομάδα 2510, παρουσιάζει το έργο του Ανδρέα Ζαφείρη «Κατερίνα Γώγου: το Γαμώτο που Δεν Έζησα»
ΣΗΜΕΡΑΕΒΔΟΜΑΔΑΜΗΝΑΣΕΤΟΣΟΛΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
x