A+ A A-
 • Πλοήγηση από το πληκτρολόγιο:
 • h Αρχική
 • n Δίκτυα αλληλεγγυης
 • a Ανταλλακτικό χαριστικό παζάρι
 • e Νέα
 • p Αρθογραφία
 • w Ποιοι είμαστε
 • c Επικοινωνία
 • t Web Tv
 • s Κοινωνική οικονομία
 • g Αλληλεγγύη
 • m Συνεργατισμός
 • x Καινοτομίες
 • u Start ups
 • o Αειφορία
 • r Δικαιώματα
 • j Ακτιβισμός
 • q Ζώα
Εναλλακτικός ΑμεΑ

Μπάρα προσβασιμότητας για ΑμεΑ

Απαγορεύεται ή όχι η αλιεία αχινών;

Δεν είναι λίγες φορές που θα δούμε άτομα να βγάζουν από την θάλασσα αχινούς και να τους τρώνε στην παραλία ή να τους μαζεύουν σε σακούλες και να πηγαίνουν να τους πωλούν στις διπλανές ψαροταβέρνες.

Είναι όμως νόμιμη η αλίευση αχινών; Πάμε να δούμε παρακάτω  τι ορίζει η νομοθεσία.

Άρθρο 1 
Σκοπός− Πεδίο Εφαρμογής
 1. Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η λήψη ρυθμιστικών μέτρων σχετικά με την αλίευση του αχινού του είδους Paracentrotus lividus, και ειδικότερα:

  α) τη χορήγηση αδειών αλίευσης σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη,
  β) την ερασιτεχνική αλίευση,
  γ) τα επιτρεπόμενα αλιευτικά εργαλεία,
  δ) τις επιτρεπόμενες περιόδους, περιοχές και ποσότητες αλίευσης,
  ε) το επιτρεπόμενο αλιευόμενο ελάχιστο μέγεθος και
  στ) τη διατήρηση του πληθυσμού του ως άνω είδους.

 2. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται στο σύνολο της επικράτειας για την αλίευση αχινού του είδους Paracentrotus lividus, σε:

  α) επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη τα οποία διαθέτουν αλιευτική άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 666/1966 (Α΄160) και του π.δ. 261/1991 (Α΄98), όπως ισχύουν και
  β) ερασιτέχνες αλιείς.


Άρθρο 2 
Άδεια αλίευσης αχινών σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη 

 1. Για την αλίευση αχινών, οι επαγγελματίες αλιείς οι οποίοι διαθέτουν αλιευτική άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 666/1966 (Α΄160) και του π.δ. 261/1991 (Α΄98), πρέπει να διαθέτουν και τη σχετική άδεια αλίευσης αχινών.
 2. Η άδεια της προηγούμενης παραγράφου εκδίδεται από τις κατά τόπο αρμόδιες για την έκδοση αλιευτικών αδειών, αρχές, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Η αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδεύεται από αντίγραφο της αλιευτικής άδειας της παραγράφου 1. 
 3. Η άδεια αλίευσης αχινών έχει διάρκεια ενός (1) έτους, με έναρξη ισχύος την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
 4. Οι άδειες αλίευσης αχινών καταχωρίζονται σε Μητρώο στο ασφαλές τμήμα της ιστοσελίδας της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του επίσημου δικτυακού τόπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τα άρθρα 114 και 116 παρ. 1 περ. δ΄ του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου.

Άρθρο 3 
Αλιευτικά εργαλεία 

Η αλίευση αχινών πραγματοποιείται αποκλειστικά με:

α) Πιρούνα ή χέρα, με χειρισμό με το χέρι χωρίς τη βοήθεια οποιουδήποτε μηχανικού μέσου. Το μεταλλικό μέρος της πιρούνας ή της χέρας πρέπει να έχει ελάχιστο πλάτος τα 6 εκ., ή
β) ελεύθερη κατάδυση ή καταδυτική συσκευή και σύστημα παροχής αέρα, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 86/1998 (Α΄78), όπως ισχύει. Ο χρησιμοποιούμενος από το δύτη αναπνευστικός σωλήνας παροχής αέρα από το σκάφος πρέπει να έχει συνολικό μήκος έως 10 μέτρα. 

Άρθρο 4 
Επιτρεπόμενες περίοδοι, περιοχές και ποσότητες αλίευσης αχινών 

 1. Η αλίευση αχινών με επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη που διαθέτουν αλιευτική άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 666/1966 (Α΄160) και του π.δ. 261/1991 (Α΄98), επιτρέπεται μόνο:

  α) κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Δεκέμβριο κάθε έτους,
  β) μία ώρα μετά την ανατολή έως και μία ώρα πριν από τη δύση του ηλίου, 
  γ) σε θαλάσσιες περιοχές εκτός των λιμένων, των όρμων με μόνιμα αγκυροβόλια πλοίων, ως και ναυαγίων, ναρκοπεδίων, της γραμμής πορείας πλοίων, εναλίων αρχαιοτήτων, καθώς και σε ειδικά απαγορευμένες περιοχές αλιείας, όπως καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, και
  δ) σε απόσταση μεγαλύτερη των 150 μέτρων από τα όρια υδατοκαλλιεργητικών μονάδων και 500 μέτρων ακτινοειδώς από θυννεία και δημόσια ιχθυοτροφεία. 

 2. Ο μέγιστος αριθμός των επιτρεπόμενων αλιευομένων ατόμων αχινού ανά σκάφος ορίζεται στα εξακόσια (600) άτομα ανά ημέρα. Οι επαγγελματίες αλιείς οι οποίοι διαθέτουν άδεια αλίευσης αχινών σύμφωνα με το άρθρο 2, υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε μήνα στην αρμόδια υπηρεσία αλιείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, μηνιαία αναφορά της ποσότητας των αχινών που αλιεύθηκε.

Άρθρο 5 
Ελάχιστο μέγεθος αλιευόμενου αχινού 

Απαγορεύεται η αλίευση, η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση, η μεταφορά, η αποθήκευση, η έκθεση με σκοπό την πώληση, η διάθεση προς πώληση και η εμπορία των προερχόμενων από την αλίευση αχινών, εφόσον οι διαστάσεις των ατόμων είναι μικρότερες από τα 5 εκατοστά κατά τη διάμετρο, 

Άρθρο 6 
Ερασιτεχνική αλίευση αχινών 

Η ερασιτεχνική αλίευση αχινού επιτρέπεται μόνο στους κατόχους ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας.

Άρθρο 7 
Τροποποίηση του π.δ. 373/1985 (Α΄131) 

Το π.δ. 373/1985 (Α΄131) «Ερασιτεχνική−αθλητική αλιεία», όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

 1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής: «ζ) Με τα εργαλεία πιρούνα ή χέρα, με χειρισμό με το χέρι χωρίς τη βοήθεια οποιουδήποτε μηχανικού μέσου, καθώς και με ελεύθερη κατάδυση, για την αλιεία αχινών».
 2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής: «γ) Μέχρι είκοσι (20) άτομα αχινών ανά ημέρα ανά ερασιτέχνη αλιέα και τριάντα (30) άτομα αχινών ανά ημέρα συνολικά ανά ερασιτεχνικό σκάφος»

Ναι είναι νόμιμη η αλιεία αχινών αλλά υπό προϋποθέσεις.

Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, μπορεί να είναι νόμιμη η αλιεία αχινών αλλά κανείς ερασιτέχνης δεν μαζεύει μόνο 20 αχινούς και σαφώς ούτε ένα ερασιτεχνικό σκάφος μόνο 30 αχινούς.

Παρ' όλα αυτά υπάρχει και το παράλογο στο νομικό πλαίσιο διότι το άρθρο 6 επιτρέπει μόνο σε όσους έχουν ερασιτεχνική άδεια αλιείας και όχι τον κάθε λουόμενο σε κάποια παραλία, από το 2014 έχουν καταργηθεί και οι ερασιτεχνικές άδειες αλιείας δηλαδή την ίδια χρονιά (για την ακρίβεια λίγες ημέρες διαφορά) που πέρασε και το Προεδρικό Διάταγμα για τα "Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του αχινού του είδους Paracentrotus lividus". (όλο το προεδρικό διάταγμα το έχουμε βάλει στο τέλος της σελίδας για όποιον θέλει να το διαβάσει, κατεβάσει ή και να το μοιράσει)

Έτσι λοιπόν αν κάποιος αλιεύσει το προστατευόμενο είδος, μπορεί να  βρεθεί αντιμέτωπος με πρόστιμα που κυμαίνονται από 400 έως 3.000 ευρώ.

Ο ρόλος τους στο θαλάσσιο οικοσύστημα και το ηθικό κομμάτι της αλίευσης τους.

Οι αχινοί είναι οι φυσικοί καθαριστές του βυθού. Κάθονται σε ένα σημείο και τρέφονται κυρίως με άλγη, με μύδια και άλλα ασπόνδυλα που κινούνται αργά. Εχθροί τους είναι οι αστερίες, τα χέλια και άλλα ζώα.

Σε διάφορα μέρη του κόσμου όταν εξαφάνιζαν οι ψαράδες και οι λουόμενοι τους αχινούς, ο βυθός μετά γέμιζε ανεξέλεγκτα με kelp forests (εκεί όπου υπάρχουν), άλγη, και άλλους οργανισμούς με τους ανθρώπους να την θεωρούν την θάλασσα βρώμικη και να μην έχουν καλή ορατότητα όταν βουτούσαν. Όπως εξαφανιζόντουσαν και οι φυσικοί θηρευτές τους.

Παρ' όλα αυτά ο αχινός παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημα άσχετα αν ο καθένας από εμάς γνωρίζει ποιος είναι ο ρόλος του ή δεν μας αρέσει σαν ζώο επειδή μπορεί να τον πατήσουμε ή αν τον θεωρούμε καλό μεζέ. Προσφέρει ισορροπία στο οικοσύστημα και η συνεχόμενη αλιεία του δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα καλό. 


axinoi by on Scribd


ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ο «Λάμπρος», ένας νεαρός Σπιζαετός που γεννήθηκε τον Μάρτιο του 2021 στο Πρασανό φαράγγι από γνωστό αναπαραγωγικό ζευγάρι του νησιού
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Παρά την πανδημία της covid-19 ο κόσμος δεν μπορεί να αναβάλει τη λήψη «έκτακτων» μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Σχεδόν το 30% των ειδών που μελετήθηκαν και περιλαμβάνονται στον «Κόκκινο Kατάλογο» της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης, «απειλούνται».
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Με τους «κανόνες και νόμους που ορίζουν την ορθή και αρμονική λειτουργία της φύσης» πρέπει να προχωρήσουν οι ενέργειες για να ξαναγεννηθούν οι εκτάσεις.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περισσότερα από 1 εκατομμύριο στρέμματα κάηκαν μέσα σε δύο εβδομάδες στην Ελλάδα, αριθμός ρεκόρ για τη χώρα μετά τις φονικές πυρκαγιές του 2007
ΣΗΜΕΡΑΕΒΔΟΜΑΔΑΜΗΝΑΣΕΤΟΣΟΛΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
x