A+ A A-
 • Πλοήγηση από το πληκτρολόγιο:
 • h Αρχική
 • n Δίκτυα αλληλεγγυης
 • a Ανταλλακτικό χαριστικό παζάρι
 • e Νέα
 • p Αρθογραφία
 • w Ποιοι είμαστε
 • c Επικοινωνία
 • t Web Tv
 • s Κοινωνική οικονομία
 • g Αλληλεγγύη
 • m Συνεργατισμός
 • x Καινοτομίες
 • u Start ups
 • o Αειφορία
 • r Δικαιώματα
 • j Ακτιβισμός
 • q Ζώα
Εναλλακτικός ΑμεΑ

Μπάρα προσβασιμότητας για ΑμεΑ

Πώς θα σχεδιάσετε σωστά τον λαχανόκηπό σας

Προ­τού ξεκι­νή­σετε τον λαχα­νό­κηπό σας, κατα­στρώ­στε ένα σωστό πλάνο. Αφού με τον λαχα­νό­κηπο σκο­πεύ­ετε να αντι­με­τω­πί­σετε κάποιες ανά­γκες, σχε­διά­στε τον έτσι ώστε να μπο­ρεί να καλύ­ψει όλες αυτές τις ανά­γκες. Παρά­δειγμα: Για να τρο­φο­δο­τή­σετε με λαχα­νικά μια οικο­γέ­νεια τεσ­σά­ρων ατό­μων όλο τον χρόνο, ο λαχα­νό­κη­πός σας πρέ­πει να έχει εμβα­δόν 100 τετρα­γω­νικά μέτρα του­λά­χι­στον, χωρίς να υπο­λο­γί­ζουμε τους διαδρόμους.


Βασι­κά ερωτήματα

Ας πάρουμε όμως τα πράγ­ματα από την αρχή. Ποιος θα κάνει την περισ­σό­τερη δου­λειά στον λαχα­νό­κηπο που σχε­διά­ζετε; Θα είναι ένα οικο­γε­νειακό πρό­γραμμα όπου θα συμ­με­τέ­χουν και τα άλλα μέλη της οικο­γέ­νειας ή η δου­λειά θα γίνε­ται μόνο από σας; Θα είναι μια απα­σχό­ληση του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου ή θα μπο­ρείτε να ασχο­λεί­σθε κάθε μέρα; Όλα αυτά έχουν τη σημα­σία τους γιατί από αυτές τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις εξαρ­τά­ται πόσο μεγά­λος θα είναι ο κήπος σας και πόσο καλά καλ­λιερ­γη­μέ­νος. Να θυμά­στε ότι ένας μικρός αλλά καλά φρο­ντι­σμέ­νος κήπος χωρίς ζιζά­νια παρά­γει περισ­σο­τερα λαχα­νικά από ένα μεγάλο κήπο γεμάτο αγριόχορτα.

Το αμέ­σως επό­μενο ερώ­τημα είναι θέμα γού­στου. Ποια λαχα­νικά αρέ­σουν σ’ εσάς και στην οικο­γέ­νειά σας; Κάντε λοι­πόν ένα κατά­λογο με τις οικο­γε­νεια­κές σας προ­τι­μή­σεις σε λαχα­νικά και κατα­τάξτε τα με σειρά προ­τί­μη­σης. Θα είναι ένας πολύ χρή­σιμο κατά­λο­γος για να απο­φα­σί­σετε ποιά λαχα­νικά θα φυτέ­ψετε και σε πόση έκταση. Καθώς θα σχε­διά­ζετε τον κήπο σας, θυμη­θήτε να σημειώ­σετε την επο­χι­κό­τητα του κάθε είδους που επιλέγετε.

Βασικό επί­σης ερώ­τημα είναι το πώς σχε­διά­ζετε να χρη­σι­μο­ποι­ή­στε τα λαχα­νικά που παρά­γετε. Αν σκο­πεύ­ετε να τα κον­σερ­βά­ρετε ή να να τα απο­ξη­ρά­νετε ή να τα βάλετε στην κατά­ψυξη ή να τα απο­θη­κεύ­σετε με κάποιο τρόπο, αυτό επη­ρε­ά­ζει το πόσα λαχα­νικά θα φυτέ­ψετε, ακόμα και το ποιες ποι­κι­λίες θα επιλέξετε.


Μικρά μυστικά του σχεδιασμού


Σχε­διά­στε τον κήπο σας πρώτα στο χαρτί. Κατα­στρώ­στε ένα χάρτη του κήπου, όπου θα φαί­νε­ται η διά­ταξη και ο χώρος των διά­φο­ρων φυτών. Αν θέλετε ο κήπος σας να παρά­γει όλο τον χρόνο, πρέ­πει να κατα­στρώ­σετε ανοι­ξιά­τικο, καλο­και­ρινό και φθι­νο­πω­ρινό πλάνο κήπου.

Σχε­διά­στε τον λαχα­νό­κηπό σας νωρίς και αγο­ρά­στε ή παραγ­γεί­λετε τους σπό­ρους σας από τον Ιανουά­ριο ή τον Φερ­βρουά­ριο. Μερικά λαχα­νικά μπο­ρούν να φυτευ­τούν από τον Ιανουά­ριο σε κλει­στό χώρο.

Στον χάρτη του κήπου σας τοπο­θε­τή­στε τα ψηλά και αναρ­ρι­χώ­μενα φυτά στο βόρειο μέρος για να μην κόβουν τον ήλιο στα χαμηλότερα.

Ομα­δο­ποι­ή­στε τα φυτά σας σύμ­φωνα με το μάκρος της καλ­λιερ­γη­τι­κής τους περιό­δου. Φυτέψτε τα ανοι­ξιά­τικα λαχα­νικά μαζί ούτως ώστε τα επό­μενα φυτά να μπο­ρούν να φυτευ­τούν στους χώρους των φυτών που ωρί­μα­σαν. Λάβετε υπ’ όψη σας και το μάκρος της περιό­δου συγκο­μι­δής εκτός από τον χρόνο ωρίμανσης.

Τοπο­θε­τή­στε τα πολυ­ετή φυτά (π.χ. αγκι­νά­ρες) στα πλά­για του κήπου για να μην κατα­στρα­φούν από το ετή­σιο όργωμα ή σκά­ψιμο. Τέλος, εφαρ­μό­στε αμει­ψι­σπορά: Προ­σπα­θή­στε να μην φυτεύ­ετε τα ίδια ή παρό­μοια λαχα­νικά στο ίδιο σημείο κάθε χρόνο.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο kevio.gr

πηγή φωτο: www.prevention.com

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Στην πλειονότητα τους τα συγκεκριμένα λεωφορεία δρομολογούνται σε περιφερειακές γραμμές (Βόρειας, Νότιας, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το Κέντρο Φυσικής Καλλιέργειας με τον Παναγιώτη Μανίκη διοργανώνει πρακτικό εργαστήρι φυσικής καλλιέργειας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Μια υποβαθμισμένη παραθαλάσσια περιοχή στην Ολλανδία, με βιομηχανικές εγκαταστάσεις που φεύγοντας από τον τόπο άφησαν πίσω τους δυσάρεστες οσμές, αποφάσισαν να αναβαθμίσουν οι τοπικές αρχές.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το μαρούλι είναι μια πολύ εύκολη καλλιέργεια που μπορούμε να κάνουμε στον κήπο μας στο μπαλκόνι μας ή και σε σχολικούς κήπους.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το συγκεκριμένο σχολείο, που βρίσκεται σ' ένα κατ' εξοχήν αγροτικό χωριό διαθέτει και λαχανόκηπο και θερμοκήπιο!
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τι θα έπρεπε να κάνει η κοινωνία μας με τη γη που είναι σε αχρηστία; Να φυτέψει τροφή, φυσικά.
ΣΗΜΕΡΑΕΒΔΟΜΑΔΑΜΗΝΑΣΕΤΟΣΟΛΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
x