A+ A A-
 • Πλοήγηση από το πληκτρολόγιο:
 • h Αρχική
 • n Δίκτυα αλληλεγγυης
 • a Ανταλλακτικό χαριστικό παζάρι
 • e Νέα
 • p Αρθογραφία
 • w Ποιοι είμαστε
 • c Επικοινωνία
 • t Web Tv
 • s Κοινωνική οικονομία
 • g Αλληλεγγύη
 • m Συνεργατισμός
 • x Καινοτομίες
 • u Start ups
 • o Αειφορία
 • r Δικαιώματα
 • j Ακτιβισμός
 • q Ζώα
Εναλλακτικός ΑμεΑ

Μπάρα προσβασιμότητας για ΑμεΑ

Πώς θα πάρετε έως και 5.500€ επιδότηση για εγγραφή των παιδιών σας σε Παιδικούς Σταθμούς

Επιδότηση μητέρων για εγγραφή παιδιών σε Παιδικούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2014-2015

Ξεκίνησε το Πρόγραμμα στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν μητέρες και να επιδοτηθούν το κόστος φύλαξης των παιδιών τους σε Παιδικούς Σταθμούς, για τη νέα σχολική χρονιά.

Το Πρόγραμμα «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. παρέχει χρηματοδότηση των θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας για παιδιά στους παρακάτω τύπους «Δομών» φιλοξενίας:

 • Βρεφικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς,
 • Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας,
 • Παιδικούς Σταθμούς,
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Γυναίκες, που είναι:

 • μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή / και
 • μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία,

και επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας, καθώς και σε Άνδρες που:

 • τους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους ή
 • βρίσκονται σε χηρεία.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών για τους ωφελούμενους γονείς είναι: από 25/7/2014 έως 4/8/2014, 14:00.

Θέσεις παιδιών που επιδοτούνται

 1. Σε Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών (30 μηνών) συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2014) και νήπια και παιδιά από 2,5 ετών συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2014), μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο).
 2. Σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, παιδιά βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο) και παιδιά με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών.
 3. Σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), παιδιά από την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.
 4. Σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.), παιδιά με αναπηρία, έφηβοι και άτομα με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία.

Ύψος επιδότησης

Το ανώτατο ετήσιο κόστος που επιδοτείται εξαρτάται από τον τύπο της Δομής και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών και κυμαίνεται από 2.500€ έως 5.500€.

Η επιδότηση από το πρόγραμμα καλύπτει το συνολικό ετήσιο κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών των Δομών πλην της μετακίνησης των παιδιών από και προς της Δομές. Κατ΄ εξαίρεση, η μετακίνηση για ΑμεΑ που απασχολούνται στα ΚΔΑΠ ΑμεΑ, καθώς και για προνήπια με αναπηρία της Κατηγορίας Β3 συμπεριλαμβάνεται στην επιδότηση.

Προϋποθέσεις συμμετοχής μητέρων στο Πρόγραμμα

Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα η υποψήφιες μητέρες θα πρέπει:

 • Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ελληνίδες Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
 • Να έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000 €.

Οι μητέρες που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή
 2. να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ): Επιδότηση Νέων Θέσεων Εργασίας (Ν.Θ.Ε.), Επιχορήγηση Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.), Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας, Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, ή
 3. να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. ή
 4. να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της Πρόσκλησης του Προγράμματος (δηλ. από τις 3/7/2012 έως σήμερα).

Από το σύνολο των ανωτέρω προϋποθέσεων εξαιρούνται οι υποψήφιες μητέρες με παιδιά ΑΜΕΑ, οι οποίες έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα ΑΜΕΑ τέκνα τους ανεξαρτήτως εργασιακής, κοινωνικοοικονομικής ή άλλης κατάστασης, αλλά μόνο σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), καθώς και στα Τμήματα ΑΜΕΑ των Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας.

Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και οι μόνιμοι / αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α'και β' βαθμού).

Επιλογή παιδικού σταθμού - Συμπλήρωση αίτησης

Οι μητέρες έχουν δικαίωμα δήλωσης έως και τέσσερις (4) εναλλακτικών επιλογών Δομών, με σειρά προτεραιότητας, για εγγραφή του τέκνου τους σε Δομές της προτίμησής τους και έως δύο (2) εναλλακτικές επιλογές ΚΔΑΠ / ΚΔΑΠ – ΜΕΑ, εντός της ίδιας πόλης.

Η αίτηση κάθε μητέρας συμπληρώνεται με βάση τους όρους και τις οδηγίες του Προγράμματος και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της μητέρας.

Οι μητέρες που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για περισσότερα του ενός(1) τέκνα πρέπει να υποβάλλουν μία «Αίτηση συμμετοχής– Δήλωση» συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που την αφορούν και τόσα Παραρτήματα της αίτησης όσα και τα τέκνα που επιθυμούν να εγγράψουν σε Δομές.

Για επιπλέον ενημέρωση σχετικά με το Πρόγραμμα και συμβουλευτική υποστήριξη για την έγκαιρη προετοιμασία και υποβολή αίτησης, επικοινωνήστε με την HFT Consulting, στο τηλ: 2106565401, e-mail: info@hft.gr.

Παρεχόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες από την HFT Consulting:

 • Αρχικός έλεγχος δυνατότητας συμμετοχής μητέρας στο Πρόγραμμα
 • Υποστήριξη συλλογής, συμπλήρωσης και ελέγχου απαιτούμενων στοιχείων αίτησης
 • Υποστήριξη συλλογής και ελέγχου απαιτούμενων συνοδευτικών δικαιολογητικών αίτησης, με βάση τα χαρακτηριστικά της μητέρας
 • Υπολογισμός βαθμολογίας αίτησης με βάση τα κριτήρια του Προγράμματος
 • Σύνταξη τελικού εντύπου αίτησης και παρατημάτων της
 • Δημιουργία τελικού φακέλου αίτησης προς υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία.

πηγή: epixeiro.gr


ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΕΛΛΑΔΑ
«Οι περισσότεροι» από τους ασθενείς που θα πεθάνουν είναι «μικρά παιδιά»
ΕΛΛΑΔΑ
Η ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού
ΕΛΛΑΔΑ
Η Ελλάδα έχει δεχτεί σκληρή κριτική από το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
ΕΛΛΑΔΑ
Κλείσιμο των δημοτικών και των νηπιαγωγείων από την προσεχή Δευτέρα έως και τις 30 Νοεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ
Ανοιχτές θα παραμείνουν μόνο οι σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων», ανέφερε η κ. Κεραμέως.
ΣΗΜΕΡΑΕΒΔΟΜΑΔΑΜΗΝΑΣΕΤΟΣΟΛΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
x