A+ A A-
 • Πλοήγηση από το πληκτρολόγιο:
 • h Αρχική
 • n Δίκτυα αλληλεγγυης
 • a Ανταλλακτικό χαριστικό παζάρι
 • e Νέα
 • p Αρθογραφία
 • w Ποιοι είμαστε
 • c Επικοινωνία
 • t Web Tv
 • s Κοινωνική οικονομία
 • g Αλληλεγγύη
 • m Συνεργατισμός
 • x Καινοτομίες
 • u Start ups
 • o Αειφορία
 • r Δικαιώματα
 • j Ακτιβισμός
 • q Ζώα
Εναλλακτικός ΑμεΑ

Μπάρα προσβασιμότητας για ΑμεΑ

Το νέο σχέδιο νόμου για σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ΜΚΟ – Τι αλλάζει

Το σχέδιο νόμου για σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ΜΚΟ – Τι αλλάζει.   


Να δούμε, τώρα, τι απαντάνε οι πραγματικές οργανώσεις : Κοινωνία  των Πολιτών χωρίς θεσμοθετημένη αυτορρύθμιση, χωρίς ανεξαρτησία και με κουμανταδόρο- χορηγό, πάλι, την κρατική γραφειοκρατία;


Αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση στη Διαύγεια, σχέδιο νόμου με αντικείμενο τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών : σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες,  ΜΚΟ. Το σχέδιο προτείνει νομοθετικό πλαίσιο με ενιαία κριτήρια διαφάνειας, ελέγχου και χρηματοδότησης των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.


Το προς διαβούλευση σχέδιο νόμου επιχειρεί να θέσει ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο διαφάνειας στις σχέσεις του κράτους με τις Οργανώσεις των Πολιτών, να εξορθολογήσει την υφιστάμενη νομοθεσία κάνοντας ευρεία χρήση της υφιστάμενης τεχνολογίας και να συνδέσει την κρατική χρηματοδότηση με την εποπτεία-λογοδοσία αλλά και την ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση των οργανώσεων που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις διαφάνειας.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014. Καλούνται οι πολίτες και οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση με την κατάθεση απόψεων και προτάσεων, έτσι ώστε το σχέδιο νόμου να εμπλουτισθεί, να καταστεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σημερινές ανάγκες της Κοινωνίας.


Τα βασικά σημεία του προς διαβούλευση σχεδίου νόμου.


Σύμφωνα με τον ορισμό:

Κοινωφελής Οργάνωση Πολιτών είναι η εθελοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση που έχει συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα ως σωματείο ή αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με κοινωφελή, μη εμπορικό σκοπό, είναι ανεξάρτητη από κράτη ή κυβερνήσεις, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους δημόσιους οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τους κάθε τύπου εμπορικούς, συνδικαλιστικούς και επαγγελματικούς οργανισμούς και ενώσεις, τις πολιτικές οργανώσεις και τα πολιτικά κόμματα

Δημιουργία Ειδικού Μητρώου εποπτείας των Κοινωφελών


Οργανώσεων που πληρούν κριτήρια διαφάνειας και σέβονται τη λογοδοσία

Στο Ειδικό Μητρώο εγγράφονται εθελοντικά μόνον οι Κοινωφελείς  Οργανώσεις που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις διαφάνειας

Είναι ανεξάρτητες από το κράτος, την κυβέρνηση, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους δημόσιους οργανισμούς, τους εμπορικούς, συνδικαλιστικούς και επαγγελματικούς οργανισμούς, και τα πολιτικά κόμματα.

Τα μέλη του διοικητικού τους συμβουλίου δεν είναι κυβερνητικά στελέχη, βουλευτές, δήμαρχοι ή περιφερειάρχες, επικεφαλής πολιτικού κόμματος και ανώτατοι λειτουργοί όλων των εκκλησιών, θρησκειών και δογμάτων.

Είναι νομικά αναγνωρισμένες και έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

Τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

 Ελέγχονται από ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρείες.

Δεν καταβάλλουν αμοιβές στα μέλη του διοικητικού τους συμβουλίου ή σε στενά συγγενικά τους πρόσωπα.

Καταγραφή σε αρχείο όλων των Κοινωφελών Οργανώσεων Πολιτών


Δημιουργία αρχείου όπου καταχωρούνται όσοι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών το επιθυμούν. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ τους.

Ανάρτηση όλων των στοιχείων για Κοινωφελείς Οργανώσεις σε σχετικό διαδικτυακό τόπο.

Οι δύο βάσεις δεδομένων θα είναι ηλεκτρονικές και θα είναι ελεύθερα προσβάσιμες. Παράλληλα καταργούνται όλα τα διασκορπισμένα υφιστάμενα αρχεία που τηρούνται σήμερα σε διάφορα υπουργεία.

Σύνδεση κρατικής χρηματοδοτήσεως με εποπτεία-λογοδοσία


Μόνο οι εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο Κοινωφελείς Οργανώσεις μπορούν να λάβουν κρατική χρηματοδότηση ή/και επιχορήγηση και να τύχουν ευνοϊκότερης φορολογικής μεταχείρισης.

Επιχορήγηση άλλων κοινωφελών φορέων μόνον κατόπιν γνωμοδότησης Επιτροπής


Παύει η δυνατότητα απ’ ευθείας επιχορήγησης Οργανώσεων Πολιτών με απλές υπουργικές αποφάσεις.

Η επιχορήγηση Κοινωφελών Φορέων που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό Μητρώο (δηλαδή η εφ’ άπαξ καταβολή βοηθήματος) προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη Επιτροπής που ορίζεται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, απαρτιζόμενη από έναν υπάλληλο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, έναν πρόεδρο Δ.Σ. ή διαχειριστή εγγεγραμμένης στο Ειδικό Μητρώο Κοινωφελούς Οργάνωσης και προεδρεύοντα τον εθνικό εισηγητή. Η Επιτροπή κρίνει βάσει αιτιολογημένης εισήγησης του αρμοδίου υπουργείου.

Φορολογικά κίνητρα για να ενταχθούν στο καθεστώς εποπτείας-λογοδοσίας:


Παρέχονται φορολογικά κίνητρα για να εγγραφούν οι Κοινωφελείς Οργανώσεις στο Ειδικό Μητρώο

Υιοθέτηση Χάρτας λογοδοσίας


Η χάρτα λογοδοσίας, θα τηρείται ως καταστατική δέσμευση κάθε εγγεγραμμένης ΚΟΠ και υπό την έννοια αυτή αποτελεί κείμενο αυτορρυθμίσεως που εκφράζει την αρχή της συναλλακτικής καλής πίστεως.

Ρυθμίσεις για τον εθελοντισμό


Κατοχυρώνεται νομοθετικά πλήρως η εθελοντική απασχόληση σε Κοινωφελείς Οργανώσεις αλλά και στον δημόσιο τομέα, το νομικό καθεστώς των εθελοντών και η ασφαλιστική τους κάλυψη.

 Η Κοινωφελής Οργάνωση καλύπτει ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες για ατύχημα ή ασθένεια του εθελοντή, τα έξοδα ταξιδίου, διαβίωσης, καταλύματος και επαναπατρισμού.

Εποπτική Αρχή και σύσταση διεύθυνσης Κοινωφελών Οργανώσεων Πολιτών


Ορίζεται το Υπουργείο Εσωτερικών ως Εποπτική Αρχή για όλες τις Κοινωφελείς Οργανώσεις και συνιστάται Διεύθυνση με αρμοδιότητα να ελέγχει τις Οργανώσεις  και να τους επιβάλλει κυρώσεις

Σύσταση θέσης Εθνικού Εισηγητή για τις Κοινωφελείς Οργανώσεις Πολιτών


Στη Διεύθυνση του υπουργείου Εσωτερικών συνιστάται θέση Εθνικού Εισηγητή για τις Κοινωφελείς Οργανώσεις Πολιτών ο οποίος είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση της εφαρμογής του νόμου, το συντονισμό των δράσεων των συναρμόδιων υπουργείων και τη συνεργασία με τις ΚΟΠ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ
Χάρις στο διαδίκτυο απολαύσαμε, ένα εξαιρετικό διαδικτυακό εργαστήριο προβληματισμού, με τον καθ. Ανδρέα Λύτρα με επίκεντρο την «Μισθωτή εργασία και τα όριά της.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ
Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα της Γυναίκας ο συνεταιρισμός διοργανώνει εβδομάδα δράσεων για να τιμήσει τη Γυναίκα που συνεταιρίζεται
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ
Πέντε μήνες, κάθε Δευτέρα στις 8μμ γίνεται διαλογική συζήτηση με τηλεδιασκέψεις για τη δημιουργία μιας ανοικτής δομής επικοινωνίας και δεξαμενής σκέψης
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ
Ελ Σαλβαδόρ: μία κατάληψη βιοτεχνίας από τις πρώην εργάτριες της
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ
Πραγματοποιήθηκε η τακτική συνάντηση της Δευτέρας, στις 14/12/2020, που διαρκεί σταθερά 1,5 ώρα, από τις 20.00, στην πλατφόρμα zoom του ΙΝΜΕΚΟ
ΣΗΜΕΡΑΕΒΔΟΜΑΔΑΜΗΝΑΣΕΤΟΣΟΛΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
x